Nová synagoga Frýdek-Místek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.
The thesis deals with a hypothetical project of a new building complex of a synagogue, a kosher restaurant and a community centre at the location of the former synagogue in Frýdek. The proposal includes a memorial of the destroyed synagogue and Jewish community, as well as the incorporation of the complex into the urban structure of the city. The project proposes a building distributed into three volumes. The restaurant and community centre are connected by an underground garage within a U-shaped floor plan. The buildings are axially symmetrical, white, with expressive rhythmical perforations of the facade. They surround the building of the synagogue in the shape of a seven-sided pyramid, which is clad with blue tempered steel and creates a strong contrast with the associated buildings. The whole complex is oriented towards the park and the chateau in Frýdek, from which it is clearly visible and thanks to its distinct volumetric and material expression and axially symmetrical composition creates a new landmark for the city.
Description
Citation
HANOUSEK, O. Nová synagoga Frýdek-Místek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing.arch. Dalibor Borák - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing.arch. Dušan Vostrejž - člen, Ing. Jitka Vlčková, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student úvodem prezentoval svůj projekt Nová synagoga Frýdek Místek. Provedl komisi dispozicí s patřičnými funkcemi místností ve všech podlažích. Rovněž představil stavební konstrukci jednotlivých objektů. Dále student reagoval vcelku uspokojivě na všechny připomínky vedoucího a oponenta práce a s nimi související dotazy členů komise. - obratiště - konzultováno - plýtvání místa v 1.PP - jiné řešení je možné - počet zařizovacích předmětů na WC - lze upravit, nicméně vyhovuje normě - otevírání dveří - byla respektována požární bezpečnost - trvalá udržitelnost budov - energetická - kompaktní řešení objektů, použití obnovitelných zdrojů -nutno konzultovat s investorem, materiály běžné a snadno udržovatelné. - pěší lávka - konstrukce je konzultována i dokladována Následovala rozprava nad prováděcí dokumentací. Diskutovalo se o podrobnějším konstrukčním řešení. Rozbor konstrukce vlastního objektu synagogy - údržba - komplikované. Je řešena bezbariérovost - ano, objekty jsou dostupné. Velkorysost okenních otvorů je podřízena fasádě, nerespektuje vnitřní dispozici. Funkce ambitu - využitelné v případě svateb apod. Architektura (použití tvarů?) - volba okenních otvorů - obloukové - veřejné fce, čtvercové otvory - podružnější fce, obdélníková okna - doplňkové provozy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO