Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem udržitelné městské struktury, na bázi středověkého města, ve 21. století. Hlavní myšlenkou návrhu je vytvoření nové části města Náměště nad Oslavou s cílem propojit ji se stávající městskou strukturou a zároveň ji rozšířit o chybějící prvky rozvíjejícího se města. Nově zastavěné území je koncipováno s důrazem na výstavbu nového rezidenčního bydlení se službami občanské vybavenosti a současně navržení a vytvoření veřejných prostranství a soukromých částí vnitrobloků a viladomů. Snahou diplomové práce bylo navrhnout rozrůstající se území tak, aby se přizpůsobilo potřebám dnešní společnosti a zároveň se stalo součástí stávajícího města. Z urbanistického hlediska, na základě tématu diplomové práce, je cílem spojit prvky středověkého města s prvky města budovaného v 21. století. Koncept vychází z plánovitě rozvržené sítě ulic s polyfunkčními objekty určenými pro obchod a výrobu v parteru a bydlení v dalších podlažích, které vznikaly ve středověkém městě. Znakem středověkého města bylo emocionální vnímání propojení striktních linií a podivných tvarů do jednoho celku, a proto byly navrženy v nové části města budovy pro bydlení s téměř čistými geometrickými liniemi, zatímco objekty občanské vybavenosti jsou organických tvarů.
The thesis deals with the design of a sustainable urban structure, based on a medieval city, in the 21st century. The main idea of the proposal is the creation of a new part of the town Náměšť nad Oslavou with the aim of connecting it with the existing urban structure and at the same time extending it to the missing elements of the developing city. The newly built area is designed with an emphasis on the construction of new residential housing with civil facilities services, while designing and creating public spaces and private parts of courtyards and villas. The aim of the thesis was to design a growing territory so that it adapts to the needs of today's society and at the same time became part of the existing city. From an urban point of view, based on the theme of the thesis, the aim is to combine elements of a medieval city with elements of a city built in the 21st century. The concept is based on a planned network of streets with multifunctional buildings designed for trade and production in the ground floor and housing on other floors, which originated in the medieval city. The emblem of the medieval city was the emotional perception of the connection of strict lines and strange shapes into one whole, and therefore buildings were designed in a new part of the city for living with almost clean geometric lines, while the objects of civil facilities are organic shapes.
Description
Citation
BUŠINOVÁ, E. Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21.století. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura a rozvoj sídel
Comittee
Ing. arch. Milan Košař - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Akad. Ing. arch. Jan Velek - člen, doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. - člen, doc. Ing. Jaroslav Raclavský, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Návrh udržitelné městské struktury - na bázi středověkého města - pro 21. století. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: Vhodnost spojení domů v bloku na "tupo"? Jakou akustickou ochranu poskytují dřevěné konstrukce s popínavou zelení? Jaké je ekonomické opodstatnění překrytí železnice na severu území? Z čeho vychází délka tohoto překrytí? Následovaly dotazy komise: Proč jste výrazně hmotově odlišila komerční vybavení? A proč není integrované do bytových domů? Uspořádání bydlení a vybavenosti vůči železnici a celkově kontextu místa? Z čeho vychází tvar náměstí? Jak fungují pohledové osy? Studentka s velmi dobrým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a velmi dobře reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO