Návrh regulačního obvodu mobilního dynamometru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh regulačního obvodu pro mobilní dynamometr. V úvodní části práce je zpracován podrobný popis mobilního dynamometru včetně jeho hlavních částí, které jsou nezbytné pro správnou funkci. Následující kapitola je věnována tvorbě dynamického modelu již existujícího prototypu pomocí programu Simscape. Dále je na základě podmínek z dynamického modelu navržen regulační obvod, který je zaveden v podobě programu do řídicí jednotky mobilního dynamometru. Na základě naměřených dat z přechodových charakteristik, je postupně odladěna funkce regulátoru k uspokojivému výsledku. V závěru je funkce regulačního obvodu vyhodnocena a následně navrhnuta opatření ke zlepšení stability, kvality a přesnosti regulace.
This bachelor’s thesis is focused on design of a control circuit for a towing dynamometer. In the introductory part of the thesis is a detailed description of the towing dynamometer, including its main parts, which are necessary for proper operation. The next chapter is devoted to creating a dynamic model of an existing prototype using Simscape. Furthermore, based on the conditions from the dynamic model, a control circuit is designed, which is introduced in the form of a program into the control unit of the towing dynamometer. Based on the measured data from the transient responses, the function of the controller is gradually tuned to a satisfactory result. Finally, the function of the control circuit is evaluated and then measures to improve the stability, quality and accuracy of control are proposed.
Description
Citation
RÝZNAR, J. Návrh regulačního obvodu mobilního dynamometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student prezentoval výsledky své práce, zodpověděl doplňující dotazy komise, oponenta i vedoucího.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO