Strategický rozvoj podnikatelského modelu v kontextu právní regulace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku dopadu právní regulace na business model při jeho formulaci a implementaci. V rámci práce jsou nejprve nastíněna teoretická východiska, ve kterých jsou přiblíženy klíčové pojmy práce, a to strategické řízení a strategie, pojetí strategie firmy a business strategie a inovativní přístup v podobě business modelu Canvas. Dále je nastíněna základní charakteristika úrovně a metody právní regulace. V analytické části je představen konkrétní business model, na jehož příkladě budou odhaleny klíčové oblasti podléhající právní regulaci, které budou následně srovnány s řešením nejúspěšnějších společností v dané oblastí. Na základě těchto poznatků je v návrhové části zpracován návrh formulace a implementace business modelu tak, aby byl legislativně konformní jak na národní, tak na nadnárodní úrovni, a to s ekonomickým dopadem vybraného způsobu řešení podle stupně náročnosti a rizika.
This diploma thesis focuses on the issue of the impact of legal regulation on the business model during its formulation and implementation. This work outlines the theoretical background in which are described the key concepts of work, strategic management and strategy, the insured strategy of corporate and business strategy and innovative approach as a business model Canvas. Furthermore, the basic characteristics of the level and method of legal regulation are outlined. The analytical part presents a specific business model, which will be used to reveal key areas subjected to legislation, which will then be compared with the solutions of the most successful companies in the given area. Based on these findings, the design part deals with the formulation and implementation of the business model so that it is legally compliant at both national and supranational levels, with the economic impact of the selected solution according to the degree of complexity and risk.
Description
Citation
ONDRIŠOVÁ, K. Strategický rozvoj podnikatelského modelu v kontextu právní regulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno v plném rozsahu otázka oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.: Mluvila jste o umělé inteligenci. Neuplatňuje se takový přístup jako v Singapuru? - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D.: Není to tak, že jev většinou popisujete, až se objeví? - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO