Marketingová strategie při zavádění nových výrobků / služeb na trh

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na návrh cílené marketingové strategie a vhodně zvolený způsob a umístění propagace pro Hotel Pod Zámkem. Diplomová práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na teoretické pojmy jako je na příklad marketingový mix, online marketing, analýzy jako je SWOT analýza, STEP analýza, Porterům model pěti sil a tak dále. Druhá část se věnuje praktickému provedení analýz, řešených v teoretické části. Pomocí dotazníkového šetření se zjišťuje preference hostů na plánované rozšíření hotelu pro usnadnění k tvorbě vhodné kombinace služeb ve wellness a fitness.
The main focus of the Hotel “Pod Zamkem” Diploma Thesis is to project and propose the best marketing strategy and use the most efficient and appropriate promotion method.The Diploma Thesis consist of two parts. The first section is dedicated to clarifying specific marketing terms such as Marketing Mix, Online Marketing Analysis SWOT, STEP Analysis, Porter’s Five Forces Model etc. The second part of the Diploma Thesis deals with more specific practical issues directly applying the theoretical analysis outlined in the first section. Furthermore the hotel quests have been asked to complete questionnaire in order to ascertain their view on future hotel development in order to utilise and enhance customer service in wellness and fitness.
Description
Citation
ČAMKOVÁ, V. Marketingová strategie při zavádění nových výrobků / služeb na trh [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Marcel Rolf Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-09
Defence
otázky vedoucího - zodpovězeno částečně otázky oponenta - zodpovězeno částečně doc. Ing. Robert Zich. Ph.D.: Co bylo vstupem SWOT analýzy a jak je SWOT sestavena? Z jaké analýzy interních faktorů jste vycházela? - zodpovězeno částečně Ing. Jana Hornungová, Ph.D.: Uvedla jste, že vaše návrhy by měly vést ke zvýšení tržeb a rentabilitě. Máte to číselně podloženo? Chybí mi tam posouzení nákladů a výnosů vašich návrhů. - zodpovězeno částečně Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS.: V kapitole 6 hodnotíte rizika. Jak jste rizika stanovila? Na základě čeho jste rizika hodnotila z hlediska pravděpodobnosti a dopadu? V čem může být úskalí škály 1-5? Setkala jste se s nějakou metodou hodnocení rizik? - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO