Měřicí cykly v řídicích systémech CNC strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V prvních dvou bodech je bakalářská práce zaměřená na porovnání CNC a NC strojů a způsoby řízení a programování CNC strojů, popis řídicích systému CNC strojů od vybraných výrobců a na charakteristiku měřicích cyklů. Byly vybráni dva výrobci pro popis technologií měření nástrojů a obrobků pomocí sond. Ve třetím bodě bakalářské práce je provedena praktická ukázka pro měření nástrojovými a obrobkovými sondami firmy RENISHAW. Byla provedena nástrojová korekce s následným měřením obrobku sondou. Pro statistické vyhodnocení se přidalo i měření digitálním mikrometrem včetně provedení porovnání a vyhodnocení získaných výsledků.
In the first two points, the bachelor's thesis focuses on the comparison of CNC and NC machines and methods of control and programming of CNC machines, a description of the control system of CNC machines from selected producers and the characteristics of measuring cycles. Two producers were selected to describe the technology of measuring tools and workpieces using probes. In the third point of the bachelor's thesis, a practical demonstration of measurements with tool and workpiece probes from RENISHAW is performed. A tool correction was performed followed by measurement of the workpiece with a probe. For statistical evaluation, digital micrometer measurements were added, including comparison and evaluation of the obtained results.
Description
Citation
HAMŘÍK, J. Měřicí cykly v řídicích systémech CNC strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Ověřoval jste skutečnou přesnost měření? zodpovězeno 2. Vysvětlete nástrojové korekce a proč je děláme? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO