Konstrukční úprava zařízení pro testování ložisek pro vesmírné aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou stávajícího zařízení, určenému k ověření funkce valivých ložisek za vesmírných podmínek. Kvůli větším rozměrům nově testovaného ložiska není možno použít stávající zařízení, a proto je nutné jej upravit. Jednou z hlavních priorit je co největší využití stávajících komponent a zachování torzní tuhosti původního zařízení. Výstupem práce je průvodní zpráva a výkresová dokumentace pro výrobu nově navržených součástí včetně výkresu celkové sestavy zařízení.
This bachelor’s thesis deals with design modification of current device, intended for function verification of rolling bearings under space conditions. Due to the larger dimensions of the newly tested bearing, the existing device cannot be used and therefore it is necessary to modify it. One of the main priorities is to use the most of existing components and maintain the torsional rigidity of the original device. The output of the work is an accompanying report and drawing documentation for production of newly designed components and drawing of full assembly of the device.
Description
Citation
ŠKUBNA, M. Konstrukční úprava zařízení pro testování ložisek pro vesmírné aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Prosím o stručný popis postupu centrování nové příruby na stávající přírubu. - zodpovězeno 2) Popište konstrukci superduplexního ložiska a uveďte jeho přednosti. - zodpovězeno 3) Prosím o popis procesu temperace současného zařízení a zamyšlení se nad možnou optimalizací temperace. - zodpovězeno Ing.Kubík - Jak se to ložisko testuje, za jakých podmínek? - zodpovězeno doc. Vrbka - Jak měříte součinitel tření mezi valinými elementy a kroužky? Je to ložisko mazáno? - zodpovězeno Jaký mezní stav to zařízení vyhodnocuje? - částečně zodpovězeno Ing. Koutecký - Jak měříte zatížení ložiska na třech pružinách? - částečně zodpovězeno doc. klapka -Jak odvozujete sílu předpětí? Jak je velké? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO