Aplikace termoelektrických generátorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca popisuje princíp termoelektrickej premeny a javy, vďaka ktorým je sprostredkovaná, ďalej sa zaoberá faktormi, na ktoré treba hľadieť pri snahe o dosiahnutie najlepšej účinnosti termoelektrickej premeny. Ďalšia časť zahrnuje prehľad prípadových štúdií, ktoré poslúžia ako inšpirácia pre poslednú, hlavnú časť tejto práce, ktorá sa bude zaoberať návrhom integrácie termoelektrického generátoru (TEG). V tejto práci nájdeme postup výberu jednotlivých komponentov, ktoré sú nevynútene pre správnu funkčnosť termoelektrického generátoru. Pričom testovanie je prevedené na základe matematického modelu, ktorý by mal potvrdiť alebo vyvrátiť uskutočniteľnosť tohto projektu. Výsledkom je elektrický obvod zahŕňajúci termoelektrický generátor, jednosmerný menič a senzory bezdrôtovej siete. Matematický model potvrdil, že TEG by bol schopný napájať senzory tlaku, vlhkosti a teploty, pričom by produkoval prúd o hodnote 0, 314 A . Predpokladaný teplotný rozdiel je 70°C. Práca by mala oboznámiť čitateľa s hlavnými úskaliami termoelektrickej premeny. Taktiež by mohla slúžiť, ako opora pri riešení podobného problému implementácie TEG v konkrétnej aplikácií.
The work describes the principle of thermoelectric conversion and the phenomenons by which it is mediated, it also deals with the factors that need to be sought in an effort to achieve the best efficiency of thermoelectric conversion. The next part includes an overview of case studies that serve as inspiration for the last, main part of this work, which will deal with the design of thermoelectric generator (TEG) integration. In this work found the procedure of selection of individual components that are not be excluded for the proper functioning of the thermoelectric generator. While the testing is performed on the basis of a mathematical model.It should confirm or refute the implementation of this project. Today, there is an electrical circuit including a thermoelectric generator, a DC converter, and wireless network sensors. The mathematical model confirmed that the TEG would be able to power -pressure, humidity and temperature sensors, at current of 0.314 A. The assumed temperature difference is 70 ° C. The work should acquaint the reader with the main pitfalls of thermoelectric conversion. It could also serve as a support in solving a similar problem of TEG implementation in a particular application.
Description
Citation
KOVÁČ, S. Aplikace termoelektrických generátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a odpovědel na otazky oponenta: 1) jaká je závislost produkovaného napěti a teplotního rozdílu zmíněných v kapitole 2.3? 2) Jak se nazývá použitý přístup výpočtu napětí TEG popsaný v kapitole 4.7? Student byl v následné rozpravě tázan na otazky: Co bylo podstatou iteračního postupu, zodpovězeno; Jaká byla uvažována hodnota odvodu tepla? zodpovězeno; Byl proud volen nebo vypočítán? Zodpovězeno; Byli parametry polovodičů voleny teplotně závislé, nebo konstantní? Zodpovězeno; Jak byli spočítány jednotlivé tepelné odpory? zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO