Posouzení vhodnosti instalace solárního ohřevu teplé užitkové vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o ekonomickém zhodnocení rekonstrukce systému na dodávku tepla. V rešeršní části se autor věnuje obecným pojmům jako energie a jak energii využíváme. Další část pojednává o složení atmosféry. Dále pak rozděluje paliva a typy solárních kolektorů. V praktické části je popsán výpočet tepelných ztrát a následné ekonomické zhodnocení uvažovaných variant.
This bachelor thesis is about economic evaluation system reconstruction to heat supply system. The author devotes oneself to the general terms such as energy and its use in the research part. The next part deals with the composition of the atmosphere. It continues with fuel distribution and types of solar collectors. The practical part describes the calculation of heat losses and subsequent economic evaluation of the options considered.
Description
Citation
NOVOSÁD, D. Posouzení vhodnosti instalace solárního ohřevu teplé užitkové vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a životní prostředí
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Škorpík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-10
Defence
Student odprezentoval záverečnou práci a plně odpovědel na otazky oponenta: 1) Proč byly vybrány varianty s plynovým kotlem a tepelným čerpadlem v kombinaci se solárnímy kolektory? 2) jaky vztah má rovnice na straně 17 k uvedené práci? Student byl v následné rozpravě tázán na otázky: jaká je celková absorbční plocha kolektorů, zodpovězeno; Byl při renovaci uvažován přímý ohřev fotovoltaikou? zodpovězeno;
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO