Thermal performance of wooden elements exposed to microwave radiation during treatment of building defects

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
The paper describes application and theory of microwave radiation and experimental optimization of microwave radiation in relation to its growth of temperature inside and outside of wooden elements. The effect of microwave radiation on building structures is first manifested by vibration of water molecules contained in the material, which leads to a change of the state of matter from liquid to steam, which then evaporates from the wet material. During the transformation of energy from liquid state of matter to steam, heat is generated, therefore, wooden elements heat up. Therefore, the irradiated element, a wooden one in this case, gets dried up. More precisely, the paper assesses the effect of the heating times and distance of heated material from the microwave generator (antenna) and reached temperatures on the surface and inside of the irradiated spruce elements. Individual experiments were performed and results were evaluated for all wooden elements. Wooden samples were divided into two groups. Individual groups were exposed to microwave radiation for different times. In total there were two groups of spruce samples, where individual elements were exposed to identical ambient (outdoor) conditions for a long time.
1236/5000 Článek popisuje aplikaci a teorii mikrovlnného záření a experimentální optimalizaci mikrovlnného záření ve vztahu k jeho růstu teploty uvnitř i vně dřevěných prvků. Vliv mikrovlnného záření na stavební struktury se nejprve projevuje vibrací molekul vody obsažených v materiálu, což vede ke změně stavu hmoty z kapaliny na páru, která se pak odpaří z vlhkého materiálu. Během přeměny energie z kapalného stavu hmoty na páru vzniká teplo, proto se zahřívají dřevěné prvky. Vyzařovaný prvek, v tomto případě dřevěný, se proto vyschne. Přesněji řečeno, práce hodnotí vliv doby ohřevu a vzdálenosti ohřátého materiálu od mikrovlnného generátoru (antény) a dosahuje teplot na povrchu a uvnitř ozářených smrkových prvků. Byly provedeny jednotlivé experimenty a výsledky byly vyhodnoceny pro všechny dřevěné prvky. Dřevěné vzorky byly rozděleny do dvou skupin. Jednotlivé skupiny byly vystaveny mikrovlnnému záření po různou dobu. Celkem se nacházely dvě skupiny smrkových vzorků, kde jednotlivé prvky byly dlouhodobě vystaveny identickým okolním (venkovním) podmínkám.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO