The Structural Design of Wooden Solid Log Wall

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-04-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
EDP Sciences
Altmetrics
Abstract
Alternative solutions to joints of outer wooden solid log walls are based on the current situation on the construction market, which reflects general change in attitude towards the environment. Apart from the evaluation of materials and products in accordance with technological and economic aspects, attention is paid to the effect of individual elements on the environment. This trend is reflected in construction practice by a comeback to original materials and expanding designs of residential buildings on the basis of easily renewable material resources, e.g. wood, which is relatively easily available and renewable construction material. When designing and constructing wooden buildings, it is necessary to take into account specific properties of wood (particularly volume changes), which need to be considered for solutions of individual details. Bed joints of wooden solid log walls are still a problematic detail in terms of thermal technology. It is a contact of two horizontal construction elements – beams, where maximum weakening of the wall thickness occurs. This spot is a relatively frequent place of a recurring thermal bridge during the wall construction. Analysis and improvement of this critical place of wooden houses, which has been more and more frequently built in the Czech Republic, would lead to their better evaluation in terms of heat-technical properties. The aim of the project was to design and examine adjusted variants of shape solutions of joints in between individual solid wooden elements. The project particularly focused on monitoring of surface temperatures in the areas of critical details – bed joints.
Alternativní řešení spár obvodových stěnových ko nstrukcí z masivního dřeva vychází ze současné situace na stavebním trhu, ve kterém se také promítá celková změna postoje vůči životnímu prostředí. Kromě hodnocení materiálů a výrobků podle technických a ekonomických aspektů, se bere ohled i na vliv jednotlivých elementů na životní prostředí. Tento směr se promítá do stavební praxe návratem k původní materiálové základně a expandujícími návrhy obytných staveb na bázi snadno obnovitelných materiálových zdrojů, například právě dřeva, které je poměrně bezproblémově dostupným a obnovitelným stavebním materiálem. Při návrhu a realizaci dřevostaveb však musí být pamatováno na specifické vlastnosti dřeva (zejména objemové změny), které je nutno zohlednit při řešení jednotlivých detailů. Ložné spáry obvodových stěnových konstrukcí u masivních dřevostaveb jsou stále problematickým detailem z hlediska tepelné techniky. Jedná se o styk dvou vodorovných konstrukčních prvků – trámů, ve kterém dochází k maximálnímu oslabení tloušťky stěny. Toto místo představuje poměrně často se opakující tepelný most v průběhu konstrukce stěny. Analýza a zdokonalení tohoto kritického místa dřevostaveb, které poslední dobou opět nacházejí čím dál hojnější uplatnění na území ČR, by vedlo k zlepšení jejich celkového hodnocení z hlediska tepelně-technického. Cílem projektu bylo navrhnout a prověřit vhodně upravené varianty tvarového řešení spár mezi jednotlivými masivními prvky. Projekt byl zaměřen zejména na sledování povrchových teplot v oblasti kritických detailů – ložných spár.
Description
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO