The influence of green walls on interior climate conditions and human health

Abstract
In recent years, many researchers have addressed the issue of interior climate and how it affects human health. Investigations performed at schools and office buildings have found that CO2 concentrations often exceed the limit value of 1500 ppm given in Decree No. 20/2012 Coll., on technical requirements for buildings. In addition, interior space often exhibits very low relative humidity. This results in poor conditions that are detrimental to human health and not conducive to studying and work. One means of improving the interior microclimate is implementing green walls. These walls can help generate a much better climate and greatly enhance the mental well-being of the inhabitants. In addition, they greatly improve dust levels and acoustics in the room. The research compared the interior conditions in two classrooms at the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. One had a green wall installed while the other was in its original configuration. CO2 concentration, temperature, and relative humidity were measured. A survey was conducted to assess the influence of the green wall on students and teachers (mental well-being, efficiency, productivity, creativity, etc.). Results obtained thus far show that the room with the green wall provides far better interior conditions, mainly in terms of lower CO2 concentration and higher relative humidity, improving students’ and teachers’ mood and health (as confirmed by the survey as well).
V posledních letech se často řeší otázka podmínek prostředí v interiéru, které mají významný vliv na lidské zdraví. Při provedených průzkumech ve školních zařízeních a administrativních budovách bylo často zjištěno, že koncentrace oxidu uhličitého velmi často převyšoval limitní hodnotu 1500 ppm dle vyhlášky č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dále velmi často byla v interiérech stanovena velmi nízká relativní vlhkost. Z tohoto důvodu pak dochází ke zhoršení podmínek pro studium, práci, která má také negativní dopad na lidské zdraví. Jedním z řešení pro zlepšení mikroklimatických podmínek v interiéru může být aplikace zelených vertikálních stěn. Tyto stěny vytváří v interiéru vhodné klimatické podmínky a mají významný vliv na duševní pohodu lidí, kteří v interiéru pobývají. Dále významně ovlivňují prašnost a akustické podmínky v místnosti. V rámci výzkumných prací bylo provedeno porovnání podmínek prostředí interiérů dvou učeben na Fakultě stavební, Vysokého učení technického. V jedné učebně byla provedena aplikace zelené stěny a druhá byla ponechána v původním stavu. Bylo provedeno měření koncentrace CO2, O2, dále stanovení teploty a relativní vlhkosti. Pro zjištění vlivu zelené stěny na samotné studenty a učitele (psychická pohoda; efektivita, produktivita, kreativita práce; a další) byla vytvořena anketa. Na základě průběžných výsledků měření lze konstatovat, že učebna se zelenými prvky poskytuje významně lepší mikroklimatické podmínky v interiéru, zejména obsah CO2 je zde nižší, relativní vlhkost prostředí je vyšší v porovnání s učebnou bez zelené stěny, což má vliv na zdraví a pohodu studentů i učitelů, což dokazují i výsledky ankety.
Description
Citation
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO