Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací a firemní kulturou ve stavebnictví. Cílem práce je nejprve teoreticky vymezit téma týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Teoretická část poskytuje ucelený pohled na danou problematiku. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů s vybranými zaměstnanci stavebních firem. Součástí práce jsou dílčí závěry a doporučení pro zlepšení. Jako výsledek práce byla vytvořena malá metodická příručka pro menší stavební firmy, která by mohla do firmy přilákat nové zaměstnance i zákazníky.
This diploma thesis deals with teamwork and corporate culture in construction. The objective of the thesis is at first to theoretically define the topic of teamwork and corporate culture in construction. The theoretical part provides a coherent view of the issue. The practical part presents the results of quantitative and qualitative research. Data were collected through the questionnaires and structured interviews with employees of construction companies. Parts of the thesis are partial conclusions and recommendations for improvement. The result of the diploma thesis is methodological manual for small and medium construction companies. This manual could attract new employees and customers to the companies.
Description
Citation
ECKELTOVÁ, P. Týmová spolupráce a firemní kultura ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Zuzana Mrňová - tajemník, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2021-02-02
Defence
Studentka seznámila členy státní zkušební komise se svou závěrečnou prací, jejíž hlavní náplní bylo posouzení týmové spolupráce a firemní kultury ve stavebnictví. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO