2021

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 94
 • Item
  Návrh akusticky pohltivých konstrukcí s použitím děrovaných desek
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jun, David; Kalousek, Lubor; Stejskal, Pavel
  Děrované desky jsou jedním z nejčastěji používaných prvků pro konstrukce akustických rezonátorů ve formě předstěn nebo podhledů. Tato diplomová práce se zaměřuje na některé aspekty návrhu těchto děrovaných rezonátorů. Hlavním posuzovaným faktorem byl tvar otvorů v desce a jeho vliv na měřený průběh činitele zvukové pohltivosti a také na jeho predikci běžně dostupnými metodami. Prvním z aspektů návrhu rezonátoru je měření činitele zvukové pohltivosti. V rámci práce jsou zevrubně porovnány běžné metody měření a detailněji představena metoda dozvukové místnosti, která je dále použita pro měření zhotovených vzorků. Pro účely této části je také vyvinuto vlastní hardwarové i softwarové řešení měřící sestavy. Obslužné skripty byly napsány v programovacím jazyku Python. Druhým aspektem návrhu řešeném v této práci je volba porézní výplně rezonátoru na základě jeho hodnoty měrného odporu proti proudění vzduchu. Tato hodnota je zde zjišťována metodou stejnosměrného proudění vzduchu a na základě příslušných norem bylo pro tyto účely vyvinuto vlastní měřící zařízení. Toto zařízení bylo zhotoveno převážně metodou FDM 3D tisku a bylo obsluhováno skripty v jazyku Python. Třetím a posledním ze zde popsaných aspektů návrhu je predikce průběhu činitele zvukové pohltivosti děrovaných rezonátorů. V této části je představena metoda elektro-akustické analogie spolu s metodou přenosové matice, jak jsou popsány v odborné literatuře, která je dále doplněna o zavedení ekvivalentního poloměru zahrnujícího do výpočtu vliv podlouhlosti otvorů. Výsledky získané výpočtem jsou na závěr porovnány s měřením a je navržena optimalizace výpočtu v podobě úpravy vztahu pro koncovou korekci a pro kombinaci akustických impedancí jednotlivých vrstev.
 • Item
  Analýza dopravního uzlu s využitím simulačních nástrojů
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Nikolov, Daniel; Okřinová, Petra; Plášek, Josef
  V roce 2018 byla Kanceláří architekta města Brna připravována ideová urbanistická soutěž, která nastínila směr celkového řešení Mendlova náměstí. Vítězný návrh zakládá na celkové změně organizace dopravy. Záměrem bylo tedy naplánovat revitalizaci zároveň s připravovanou opravou parovodu, která bude probíhat od dubna do září roku 2021. A jako by tomu osud chtěl rok 2021 je výročím 200 let od narození J. G. Mendela – zakladatele genetiky po kterém je náměstí pojmenováno. Cílem revitalizace je minimalizovat neatraktivitu a nefunkčnost prostoru. Tímto způsobem výrazně změnit komfortní podmínky přestupního uzlu. Cílem této diplomové práce je rozklíčování kritických míst z pohledu pěší dopravy a následně stanovit efektivní kroky vedoucí k jejich optimalizaci. Dále se práce zabývá novým oborem Smart City a jeho využitím pro sběr experimentálních dat, které by byly možné využít ke zlepšení vstupních dat při tvorbě numerických modelů veřejných prostorů.
 • Item
  Polyfunkční dům
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Oulehla, David; Maceková, Věra; Vystrčil, Jan
  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu v Oslavanech. Budova je půdorysně tvaru L. Objekt se nachází na rovinatém pozemku. Objekt bude obsahovat polyfunkční jednotky a bytové jednotky. Objekt má čtyři nadzemních podlaží. V prvním podlaží se nachází 5 polyfunkčních jednotek a jeden byt. Dále technická místnost, sklepní kóje a garáž. Ve druhém podlaží se nacházejí 3 polyfunkční jednotky a kavárna. Dále se zde nacházejí bytové jednoty. Třetí a čtvrté podlaží je pouze bytové. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci pro provedení stavby, tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, akustické posouzení.
 • Item
  Hydraulická analýza vodovodní sítě obce Ostopovice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jaroš, Zdeněk; Ručka, Jan; Sucháček, Tomáš
  Práce je zaměřena na hydraulickou analýzu vodovodní sítě obce Ostopovice, okres Brno-venkov. V rámci práce byl proveden terénní průzkum spotřebiště a následně vytvořen podrobný kvazidynamický hydraulický simulační model vodovodní sítě. Sestavený hydraulický model byl následně kalibrován a verifikován na základě měření hydraulických veličin na vodovodní síti. V modelu jsou simulovány charakteristické provozní stavy vodovodu. S využitím výsledků hydraulické analýzy byly posouzeny tlakové poměry s ohledem na stávající rozsah a typ zástavby, zohledňuje se také výhledový rozsah zástavby v návaznosti na platný územní plán obce. Součástí práce jsou také navržená opatření vedoucí k optimalizaci tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Ostopovice.
 • Item
  Stochastické modelování spotřeby vody ve vodovodní síti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kopecký, Josef; Ručka, Jan; Tureček,, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá stochastickým modelováním spotřeby vody ve vodovodní síti. V úvodní části je vytvořena rešerše, kde jsou představeny dva různé přístupy stochastického modelování spotřeby vody. V praktické části je popsána tvorba deterministického hydraulického modelu a jeho kalibrace. Do tohoto modelu jsou poté vloženy vygenerované stochastické křivky odběru vody s malým časovým krokem 1 minuta. Každé domácnosti je přidělena unikátní křivka odběru vody. Poté byla provedena hydraulická analýza. V závěru práce je představeno srovnání deterministického a stochastického přístupu. Ze srovnání vyplývá, že modelování s malým časovým krokem nemá velký vliv na tlakové poměry ve vodovodní síti, ale má zásadní vliv na maximální průtoky a rychlosti, které se vyskytují v úsecích hydraulického modelu.