Posouzení hydraulické spolehlivosti systému odvodnění v urbanizovaném území a řešení odvedení extravilánových srážkových vod.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku městského odvodnění. V teoretické části jsou popsány způsoby odvádění odpadních vod z urbanizovaných území, způsoby hospodaření s dešťovými vodami a s ním související modrozelenou infrastrukturou a úvod do problematiky modelování stokových sítí. Samotné modelování stokových sítí, tvorba simulačního modelu a práce s ním je pak podrobněji popsáno v rámci studie v praktické části práce. Studie za využití matematického modelu posuzuje hydraulickou spolehlivost stokové sítě v městysu Jedovnice v Jihomoravském kraji, identifikuje problematická místa na síti, jejich příčinu. Dále posuzuje nátok extravilánových vod do intravilánu městyse vlivem silných srážkových událostí z ploch v okolí Jedovnic, které způsobují lokální záplavy v intravilánu městyse. Součástí studie je návrh technických opatření pro řešení těchto problémů v intravilánu i extravilánu Jedovnic a propočet investičních nákladů, jejich porovnání a doporučení optimálního řešení.
This diploma thesis presents the topic of urban drainage systems. The first theoretical part contains methods and options for urban drainage systems, stormwater management, blue-green infrastructure (BGI) in urban areas and introduction of numerical modelling of sewerage systems. The application of modelling platforms is further described in the feasibility study in the practical part of this thesis. By using the simulation model, the study assesses the hydraulic reliability of the drainage system in the city of Jedovnice in the Czech Republic, identifies hydraulic issues and their causes on the urban drainage system. The second part of the study assesses extra-urban stormwater inflow from fields around the city caused by heavy rainfalls, which causes local flooding in the urban area. The identification as well as proposed solutions and capital expenditures, their comparison and recommendation of the optimal solution are included in the study.
Description
Citation
ŠEBEK, J. Posouzení hydraulické spolehlivosti systému odvodnění v urbanizovaném území a řešení odvedení extravilánových srážkových vod. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, David Fučík - tajemník, doc. Ing. Milan Látal, CSc. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Jak byla provedena kalibrace? Odpověď: Otázka: Jaký výpočet byl použit na vsakování dešťových vod? Odpověď: Otázka: Bylo přihlíženo k plodinám, které se na řešených extravilánových plochách hodnotí? Odpověď:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO