Hospodaření s dešťovou vodou v rámci zelené infrastruktury měst.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je vytvořit vyhodnocení a doporučení opatření v oblasti hospodaření s vodou v rámci zelené infrastruktury měst. Tato opatření se vztahují na typické městské objekty, které města spravují. V první části diplomové práce je zpracována rešerše zaměřená na stávající stav problematiky hospodaření s dešťovou vodou v rámci zelené infrastruktury měst. Je taktéž nastíněno legislativní hledisko a jsou popsány opatření a technologie pro hospodaření s dešťovými vodami. V praktické části diplomové práce je zpracována případová studie pro návrh hospodaření s dešťovou vodou v rámci zelené infrastruktury města Třešť. Jsou navrženy a ekonomicky posouzeny způsoby hospodaření s dešťovými vodami pro různé objekty ve vlastnictví města Třešť.
The aim of the diploma thesis is to create an evaluation and recommendation of measures in the field of water management within green infrastructures of cities according to appropriate size. These measures apply to typical urban buildings managed by cities of this size. The first part of the diploma thesis deals with a research focused on the current state of stormwater management within the green infrastructure of cities. The legislative aspect is also outlined and measures and technologies for stormwater management are described. The practical part of the diploma thesis deals with a case study for the design of stormwater management within the green infrastructure of the city of Třešť. Stormwater management methods for various buildings owned by the city of Třešť are designed and economically assessed.
Description
Citation
NOVOTNÝ, M. Hospodaření s dešťovou vodou v rámci zelené infrastruktury měst. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Pollert ml., Ph.D. - předseda, Ing. Renata Biela, Ph.D. - místopředseda, David Fučík - tajemník, doc. Ing. Milan Látal, CSc. - člen, Ing. Jan Ručka, Ph.D. - člen, Ing. Miloš Kovář - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Názor na rozdělení vody do bytových jednotek: 30 % na splachování (dle literatury č. 7) Odpověď: Otázka: Studoval student podmínky získání dotací na dotační program dešťovka? Odpověď: Otázka: Jak velký by měl být koeficient vsakování? Odpověď: Otázka: Není hodnota koeficientu vsaku příliš vysoká? Odpověď: Otázka: Plánuje se výstavba řešených objektů, plánuje se u nich s retencí přilehlých ploch? Odpověď: Otázka: Zabýval se student vodami, které nepadají přímo na řešenou lokalitu? Odpověď:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO