Studie variant odkanalizování rekreačního střediska Vřesovice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi odkanalizování a likvidace odpadních vod rekreačního střediska u obce Vřesovice. Cílem diplomové práce je zpracování variantních řešení odkanalizování, zahrnující návrh možností čištění odpadních vod, ekonomické zhodnocení variant, jejich následné srovnání a doporučení nejvhodnější varianty. Diplomová práce se zabývá návrhem variant čištění odpadní vody s následným vypouštěním do vod povrchových. K závěru jsou shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých variant odkanalizování s porovnáním nákladů a následným doporučením varianty.
The diploma thesis deals with the possibilities of sewerage and wastewater disposal in the recreational centre near Vřesovice. The purpose of the diploma thesis is the elaboration of variant solutions of sewerage, including the proposal of possibilities of wastewater treatment, economic evaluation of variants, their subsequent comparison and recommendation of the most suitable variant. The diploma thesis deals with the design of variants of wastewater treatment with subsequent discharge into surface waters. Finally, the advantages and disadvantages of the individual variants of sewerage are summarized with a comparison of costs and subsequent recommendation of the variant.
Description
Citation
KRULOVÁ, M. Studie variant odkanalizování rekreačního střediska Vřesovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA - předseda, doc. Ing. Tomáš Kučera, Ph.D. - místopředseda, Kristýna Velikovská - tajemník, Ing. Petr Prax, Ph.D. - člen, Ing. Jan Polášek - člen, Ing. Pavel Dvořák, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Uvažovala jste dosažené účinnosti čištění v rámci jednotlivých variant? Jak byste zajistila funkci mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v rámci Vašeho návrhu, vzhledem k okolnosti, že není zajištěn kontinuální přítok odpadní vody v rámci rekreačního střediska? Jakou jste počítala plochu vegetační čistírny pro jednoho ekvivalentního obyvatele? Otázka: Uvažovala jste s variantou napojení na veřejnou kanalizaci? V případě výhledového plánování výstavby stokové sítě. Otázka: Uveďte, jakým způsobem jste vypočítala provozní náklady jednotlivých variant.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO