Posouzení vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem diplomové práce je posouzení současného stavu vybrané části stokové sítě ve Znojmě, navržení možné sanace a teoretický návrh retenční nádrže. Práce se dělí na průvodní zprávu, technickou zprávu, hydrauliku a výkresovou dokumentaci. Posouzení je složeno ze stanovení stavebně-technického stavu vybraných částí stokové sítě s návrhem sanace a ekonomického vyhodnocení. V části hydraulické je popsán hydraulický model v programu SWMM, jsou zde zpracovány hydraulické výpočty a nachází se zde 4 různé varianty návrhu retenčních nádrží.
The aim of the diploma thesis is to asses the current state of a selected part of the sewer network in Znojmo, design of possible remediation and theoretical design of retention tank. The work is devided into an accompanying report, technical report, hydraulics and drawing documentation. The assesment consist of the determination structural and technical condition of selected parts of the sewer network with a proposal for remediation and economic evaluation. The hydraulic part describes the hydraulic model in program SWMM, there are processed here hydraulic calculation and there are 4 different variants of the design of retention tanks.
Description
Citation
BÁRTÍK, T. Posouzení vybraného stokového systému v urbanizovaném povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Vodní hospodářství a vodní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc. - předseda, doc. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. - místopředseda, Ing. Světlana Moravčíková - tajemník, Ing. Vladimír Habr, Ph.D. - člen, Ing. Petr Baránek - člen, Ing. Pavel Mikulášek - člen, Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
V úvodu obhajoby student přednesl hlavní teze diplomové práce. Byly přečteny posudky vedoucího práce a oponenta. Student zodpověděl připomínky obsažené v posudcích. Diskuze k diplomové práci se zaměřila na téma: Otázka: Návrh čerpadla v praxi. Odpověď: Otázka: Na základě čeho byly vybrány hodnocené úseky? Odpověď: Otázka: Stáří stokové sítě, návrhové parametry stokové sítě. Odpověď: Otázka: Vyhodnocení kamerových záznamů, nacenění sanace šachet, technologie sanace. Odpověď: Otázka: Zhodnocení spádu/protispádu části úseku. Odpověď: Otázka: Umístění odlehčovacích komor. Odpověď:
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO