Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel

Abstract
Spokojenost obyvatel je součástí sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. Zkoumáním spokojenosti obyvatel lze přispět k navrhování takových obytných souborů, které budou lépe odpovídat požadavkům obyvatel a budou lépe uspokojovat jejich potřeby za účelem celkové životní spokojenosti. Celková životní spokojenost je základem prosperující a obecně spokojené společnosti. Tato práce se zabývá vztahem mezi urbanistickou strukturou a spokojeností obyvatel v ní žijících. Pro popsání tohoto vztahu je nutné definovat pojmy urbanistická struktura i spokojenost obyvatel. Výzkumnou část je třeba opřít o teoretické poznatky a přehled urbanistických struktur. Teoretická část práce se zabývá historickým přehledem a vývojem urbanistických struktur ve městě Brně a Vídni od poloviny 19. století do současnosti. Na základě tohoto poznání jsou následně vybrány lokality pro případové studie obytných souborů tak, aby byly zastoupeny různé urbanistické struktury. V takto vybraných obytných souborech proběhlo místní šetření, dotazníkové šetření a rozhovory s obyvateli. Výsledek výzkumu na některé otázky odpovídá a některé další klade, neboť spokojenost obyvatel je relativní pojem a nejedná se o exaktně vyjádřitelnou veličinu. Je také podmíněna mnoha faktory, které nelze v rámci této práce uchopit. Ukazuje se, že kompaktní město nemusí být dobře funkční, pokud není v centrální části města a překvapivým výsledkem byl i relativní úspěch volné zástavby panelového sídliště vůči kompaktním souborům v části blízké centru města. Některé další předpoklady však byly potvrzeny.
Residential satisfaction is a part of the social pillar sustainable development. An investigation of satisfaction can contribute to designing of such residential estates that will better satisfy their needs towards overall life satisfaction. Overall life satisfaction underpins the prosperous and generally satisfied society. This work deals with the relationship between the urban structure and the satisfaction of the residents living there. To describe this relationship, it is necessary to define the terms urban structure and residential satisfaction. The research block shall be based on theoretical grounds and overview of urban structures. The theoretical block deals with the historical overview and development of urban structures in the city of Brno and Vienna since the mid-19th century to the present. Based on this knowledge, locations for case studies of the residential estates have been selected subsequently to represent various urban structures. A local survey, questionnaire survey and interviews with residents took place in the residential estates selected in this way. The result of the research some of questions answers and asks some other ones, because the residential satisfaction is a relative consideration and not an exactly expressible value. It is also conditional on many factors that cannot be managed in this work. It is evident that the compact city may not be well-functioning if it is not in the central part of the city and the relative success of the of the open building line of the prefab estates compared to compact sets nearby city centers has been also a surprising result. However, some other assumptions have been confirmed.
Description
Citation
MATYÁŠOVÁ, J. Kvalita urbanistické struktury dle hodnocení jejich obyvatel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Urbanismus
Comittee
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (předseda) doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen) doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc. (člen) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-02-01
Defence
Student odprezentoval disertační práci. Oponent doc. RNDr. Antonín VAISHAR, CSc přečetl posudek. Téma je dle něj aktuální, ale spokojenost je subjektivní. Práci doporučuje k obhájení. Oponent doc. Ing. arch. Maxmilián WITTMANN, Ph.D. přečetl posudek. Cíl pokládá za splněný. Jako připomínku má, že lze z dat vyvodit více závěrů. Práci doporučuje k obhajobě. Zahájena rozprava. Prof. Ing. arch. Hana URBÁŠKOVÁ, Ph.D. má otázky: 1)Jsou všechny obytné soubory ve Vídni majetkem města? Odpověď – Jedno je bytové družstvo, jedno je soukromý investor, zbytek je města. 2)Získala doktorandka nějaké údaje z magistrátu města Vídně? Odpověď – Doktorandka zkoušela navázat spolupráci, ale odpovědí magistrátu byl nezájem. 3)Spolupracovala doktorandka s vypracováním dotazníku se sociologem? Odpověď – dotazník byl převzatý z výzkumu, na kterém pracoval sociolog. Odpovědi jsou dostačující. Doc. Ing. arch. Vladimíra ŠILHÁNKOVÁ, Ph.D. má otázky: 1)Proč ty vybrala Vídeňské soubory, které nejsou srovnatelné s těmi v Brně? Odpověď – Bylo by to příliš náročné z hlediska rozsahu. 2)Zkoumala doktorandka majetkovou strukturu a velikost bytů u rodin s dětmi z hlediska vlivu na spokojenost? Odpověď – Nezkoumala, bylo by to příliš náročné z hlediska rozsahu. 3)Jaká by byla spokojenost ve strukturách v nynějším stavu pandemie? Odpověď – To by doktorandku taky zajímalo. Odpovědi jsou dostačující. Doktorandka reaguje na otázky oponentů na spoluprací s Vídní a závěry u sídlišť. Oponenti jsou spokojeni s odpověďmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO