Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Hlavním záměrem diplomové práce je příprava reálných dat pro následnou optimalizaci svozového plánu pomocí pokročilých VRP („Vehicle Routing Problem“) algoritmů. Diplomová práce je motivována projektem Strategické partnerství pro enviromentální technologie a produkci energie. Výstup je zaměřen na neurčité faktory, které představují hlavní rizika pro následný provoz. Jsou to rizika ekonomická, ekologická a sociální (přeplněné sběrné nádoby). Dalším výsledkem je implementace a zpracování časové náročnosti průjezdu všech ulic, odhad rychlosti sběrného (popelářského) vozu pro následnou optimalizaci trasy a odhad střední hodnoty naplněnosti jednotlivých sběrných nádob.
The aim of this thesis is to prepare real data for subsequent optimization of the collection plan using advanced VRP („Vehicle Routing Problem “) algorithms. The diploma thesis is motivated by the project Strategic Partnership for Environmental Technologies and Energy Production. The output focuses on indeterminate factors that have a major risk for subsequent operations. These are economic, environmental and social risks (overcrowded containers). Another result is the implementation and processing of the time-consuming passage of all streets, the estimation of the speed of the collection (garbage) truck for the subsequent optimization of the route and the estimation of the mean value of the filling of individual collection containers.
Description
Citation
VANÍČEK, F. Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik technických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-11-06
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Analýza dopravních dat s vazbou na rizika v odpadovém hospodářství. Poté byly položeny dotazy komise: Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Jak jste pracoval s termíny riziko, hrozba, nebezpečí. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO