Výběr informačního systému pro účetní firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému, který by měl napomáhat k zefektivnění firemních procesů a přizpůsobení se konkurenci. Informační systém je vybíraný pro účetní kancelář ProfiAccount s.r.o. na základě jejich předem stanovených potřeb a požadavků. První část práce se věnuje teoretickým východiskům k seznámení čtenáře s problematikou informačních a komunikačních technologií. Druhá část analyzuje současný stav systému v podniku na základě zvolených analýz. Nejdůležitější část tvoří samotný výběr systému na základě obsahových, obchodních a technických kritérií. Diplomová práce je doplněna analýzou rizik, jež je nedílnou součástí každého projektu a procesu.
This diploma thesis deals with the selection of a suitable information system, which should help to streamline business processes and adapt to the competition. The information system is selected for the accounting office ProfiAccount s.r.o. based on their predetermined needs and requirements. The first part of the thesis devotes the theoretical basis to acquaint readers with the issue of information and communication technologies. The second part analyzes the current state of the system in the company based on selected analyzes. The most important part is the selection of the system itself on the basis of content, business and technical criteria. The diploma thesis is supplemented by risk analysis, which is an integral part of every project and process.
Description
Citation
MITEVOVÁ, V. Výběr informačního systému pro účetní firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-11-06
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Výběr informačního systému pro účetní firmu. Poté následovaly otázky komise: doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc položil otázku: Když název je výběr informačního systému, proč jste řešila i problematiku analýzy současného stavu? Čeho se týkala analýza rizik? Kdo byl hodnotitelem v procesu výběru IT? Kolik bylo kritérii na jejichž základě jste vybírala informační systém? prof. Ing. Petr Dostál, CSc. položil otázku: Jak budou zaváděny Vámi navržená opatření - formou odměny nebo hrozby? doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. položil otázku: Zvažovala jste hodnotící kritéria dle strukturu v souvislosti s informačním systémem (viz strana 14) nebo intuitivně? Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO