Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi - metody a postupy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na problematiku proaktivního řízení rizik ve firmách a organizacích, za použití vhodných postupů a metod ve vybraném podniku. Práce je rozdělena na tři části. První část je zaměřena na teoretické poznatky, které slouží jako podklad pro analytickou část. Analytická část charakterizuje vybranou společnost, organizační strukturu, pracovní pozice a klíčové procesy ve firmě, se zaměřením na proaktivní řízení rizik. V poslední části diplomové práce jsou navrženy opatření k proaktivnímu odhalování rizik.
Diploma thesis focuses on the issue of proactive risk management in companies, using appropriate procedures and methods in the selected company. Thesis is divided into three parts. First part is focused on theoretical knowledge, which serves as a basis for the analytical part. The analytical part characterizes the selected company, organizational structure, job positions and key processes in the company, with a focus on proactive risk management. In the last part of the diploma thesis, measures for proactive risk detection are suggested.
Description
Citation
GÁJA, F. Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi - metody a postupy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-11-06
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Proaktivní analýzy rizik v podnikové praxi – metody a postupy. Poté následovaly dotazy členů komise: doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku kde máte určený cíl analýzy FMEA? Na co jste byl u analýzy zaměřen? Při kvantifikaci rizik jste pracoval sám nebo v týmu? Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO