Měření povrchového napětí pro charakterizaci povrchů pokročilých keramických materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Povrchy inorganických materiálov, zvlášť kovov alebo kovových oxidov, ktoré sú často charakteristické vysokou povrchovou energiou, sú zvyčajne kontaminované adsorbovanými organickými molekulami. Tieto molekuly majú na povrchy zväčša nepriaznivý vplyv, do značnej miery napríklad ovplyvňujú funkcionalitu a výkonnosť polovodičov a znemožňujú, prípadne sťažujú prevedenie povrchových úprav na povrchoch kovov aj keramík. Taktiež majú nepriaznivý vplyv na priľnavosť. Adsorbované častice spôsobujú znižovanie hydrofilicity povrchu. Hydrofilicita, adhezivita a zmáčavosť povrchu sa veľmi dobre posudzujú prostredníctvom merania kontaktného uhlu. V tejto práci je značná pozornosť venovaná práve meraniu statického kontaktného uhlu. [10] Samotné meranie kontaktného uhlu je možné vykonať rôznymi spôsobmi, v tejto práci bol však použitý najvhodnejší prístup, a to metódou „sessile-drop“, teda pokladanej alebo depozitovanej kvapky na meraný povrch. K meraniu bol využitý klasický „sessile-drop goniometer“, teda aparatúra, ktorá pozostávala z nastaviteľného stojanu na vzorky, nad ktorým bol umiestnený zdroj svetla, a objektívu fotoaparátu, ktorý bol prepojený s kamerou zabudovaného smartfónu. Meranie prebiehalo tak, že kvapka s objemom 3L destilovanej superčistej vody bola depozitovaná na povrch substrátu pomocou mikroinjekčnej striekačky. Cieľom tejto práce bolo nielen stanoviť kontaktné uhly a porovnať ich hodnoty medzi rôznymi typmi materiálov navzájom a po upravách tepelného a/lebo chemického charakteru. Vyhodnotené údaje zachycovali zmeny, ku ktorým došlo na povrchoch daných keramických materiálov pri adsorpcii organických molekúl. Proces tepelnej úpravy (kalcinácia na teplote 800°C, následne pokles na teplotu 600°C, po celkovú dobu 16 hodín) bol aplikovaný na všetkých typoch vzoriek, kde niektoré sa medzi sebou líšili teplotou slinovania. Ihneď po kalcinácii boli vzorky podrobené meraniu kontaktných uhlov, z ktorého jasne vyplynulo, že hydrofilicita a zmáčavosť povrchu sa zvýšila. Tento jav bol pozorovaný na všetkých vzorkách, a na všetkých vzorkách sa hodnoty kontaktného uhlu líšili veľmi významne od hodnoty, ktorá bola získaná v tzv. primárnom meraní. Všetky detailné hodnoty a vyhodnotené výsledky sú posudzované v časti diskusia. Ďalšou úpravou povrchu, ktorá bola vykonaná na vybraných vzorkách, bolo čistenie povrchu etanolom. Proces bol opäť realizovaný na všetkých vzorkách. Potom, ako boli zrealizované všetky merania na kalcinovaných vzorkách, boli všetky tieto vzorky ponorené do etanolu na približne 2 hodiny. Po vybratí vzoriek a ich osušení na vzduchu boli uskutočnené ďalšie merania kontaktných uhlov. Výsledky priniesli opäť rozdielne hodnoty v porovnaní s predchádzajúcimi meraniami a sú rozvinuté v časti diskusia.
The presented thesis theoretically describes methods applied for the characterization of organic substances presented on the surfaces of advanced ceramic materials. Measurement of contact angles experimentally verifies the changes on surfaces of advanced ceramics. These changes are caused by the contamination of the surface. Adsorption of organic compounds on inorganic surfaces is rather unfavorable, therefore obtained results may provide useful information about the mechanisms of removal of the contaminants from surface. In the experimental part, water contact angle measurements were used to monitor and describe the changes of surface characteristics of ceramic oxides ZnO, TiO2, hydroxyapatite, Al2O3 and ZrO2. WCAs for untreated surfaces along with the WCA values for thermally or chemically treated surfaces of studied materials were assessed and compared in order to describe changes in surface energy, hydrophilicity and adhesivity caused by adsorbed organic adlayer. The decrease of contact angle values was achieved by cleaning of the surface with subsequent deprivation of adsorbed molecules.
Description
Citation
MIŠÁKOVÁ, L. Měření povrchového napětí pro charakterizaci povrchů pokročilých keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-10-01
Defence
1) Vlastní obhajoba diplomové práce 2) Posudek vedoucího diplomové práce 3) Posudek oponenta diplomové práce 4) Odpovědi na dotazy oponenta 5) Limitní hodnota porozity pro měření povrchového napětí? Odpověděla k úplné spokojenosti tazatele. 6) Je povrchové napětí stejné pokud připravím materiál různými metodami? Odpověděla ke spokojenosti tazatele. 7) Na co má vliv vakua při meření? Odpověděla ke spokojenosti tazatele. 8) Energie povrchu před kalcinací a po kalcinaci. Odpověděla k úplné spokojenosti tazatele.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO