Výroba drážkového náboje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce předkládá návrh technologie výroby drážkového náboje využívaného v automobilovém průmyslu v sestavě kloubového hřídele. Dílec je zhotoven z konstrukční oceli ČSN 11 523 objemovým tvářením za studena v roční výrobní sérii 20 000 kusů. Výrobní postup byl navržen na čtyři tvářecí operace, mezi něž je zařazeno rekrystalizační žíhání po druhé operaci pro obnovení plasticity před dalším tvářením. Pro tyto výrobní operace byly provedeny technologické a kontrolní výpočty. Postup byl navržen pro uskutečnění jednotlivých operací na konvenčních jednooperačních lisech dostupných v rámci strojního parku závodu. Pro všechny operace byly navrženy funkční nástroje a nástrojové sestavy. Na závěr práce bylo provedeno technicko-ekonomické zhodnocení návrhu výroby, z něhož vyplývá, že konečná cena celkových výrobních nákladů na výrobu jednoho kusu je 131,- Kč a k bodu zvratu, při kterém nastane zlom a série začne generovat zisk, dojde při výrobě 9 393 kusů.
The master’s thesis submits a technological project of production of splined sleeve used in automotive as a component of propeller shaft. The part is made of steel ČSN 11 523 by bulk forming technology in an annual production series of 20 000 pieces. Production process was designed in four operations, after the second operation there was recrystallization annealing included for regeneration of plasticity before following extrusion. There were made technological calculations for these production operations. Operations were projected to be done by common one-operation press machines available in local manufacturing facility. For all the operations were designed functional tools and tools setups. In conclusion, there was performed technical-economic evaluation. As emerged from this evaluation the final amount of total production costs for one piece is 131,- Kč. When 9 393 pieces are produced, the production series reaches to the break-even point and then the profit starts to be generated.
Description
Citation
VALIŠ, O. Výroba drážkového náboje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Mojmír Vaněk, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-10-01
Defence
Student představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Proč jste v práci použil metodu výpočtu dle Siebela? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Bylo by možné součást svařovat (při použití stejného materiálu)? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Z jakého důvodu jsou u hotového dílu na největším vnějším průměru výstupky? (otázka byla plně zodpovězena) 4. Je nutné součást nějakým způsobem tepelně zpracovat? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO