Vývoj problémů současných měst v Jižní Americe * Město La Paz

Abstract
Předkládaná dizertační práce je rozdělena do dvou samostatných literárních celků, z nichž první představuje komparativní analýzu měst Latinské Ameriky a druhý se koncentruje na úspěšný případ plánování rozvoje města Curitiba. S ohledem na lepší pochopení problémů, se kterými se města Latinské Ameriky potýkají, a zejména porozumění specifikům města La Paz, které je hlavním předmětem této analýzy, je nutné na problematiku nahlížet v historickém kontextu současného urbanismu. Zde nalezneme některé odpovědi na otázky původu problémů městského plánování. Nahlížení v rámci historického kontextu také poskytne základní směrnice vývoje měst Latinské Ameriky. Z výše uvedených důvodů je pro potřeby dizertační práce klíčové zkoumat tyto aspekty historie urbanismu, neboť zde nalezneme původ současné podoby latinskoamerických měst a jejich městského plánování. V další části práce je kladen důraz na analýzu případu brazilského města Curitiba, na kterém lze úspěšně zkoumat případné uplatnění principů strategického plánování zaměřeného na udržitelnost města. Curitiba se, stejně jako další latinskoamerická města, potýkala od poloviny do konce 20. století s překotným růstem, dopravními zácpami a snižováním kvality života. Městu se nicméně podařilo tyto výzvy překonat kreativními řešeními v kontextu udržitelného rozvoje. Cílem předkládané práce je definovat principy řešení na základě úspěšné urbanistické zkušenosti města Curitiba a aplikovat je na další města Latinské Ameriky, konkrétně na La Paz. Abychom mohli v rámci práce prezentovat návrhy řešení reálným problémům, se kterými se v současnosti La Paz potýká, je potřeba nejprve důkladně porozumět procesům urbanismu, které z historického hlediska toto město utvářely a transformovaly, a následně předložit analýzu, zda myšlenky a zkušenosti případu města Curitiba lze úspěšně aplikovat na město La Paz.
This thesis is divided in two literary bodies, the first one a comparative analysis among cities in Latina America and the second one about successful case of Curitiba city. So then, for better understanding the problems of cities in Latin America and especially of La Paz city, which is main analysis of this lecture, within the context of the historical process of contemporary urbanism, where we may find some answers to the origin of urban problems and even some others that will provide guidelines as developed cities in America, which is why we address a synthesis of aspects on historical urbanism where we find references to how cities are hatched. Moreover, the reading also focuses on analyzing the case of the city of Curitiba, where we investigate the possible application of the principles of strategic planning focused on urban sustainability, this reading aims to extract the urban experience which has been subject Curitiba, like other cities in Latin America in the mid to late twentieth century, Curitiba suffered the same problems as other cities, rapid growth, traffic congestion and decreased quality of life, these are some of the challenges Curitiba faced with creative solutions within a context of sustainable development. To propose a set of solutions or proposals to the reality that faces La Paz city, we must first achieve a better understanding of the historical urban processes that have shaped and transformed and later, make an analysis, if the Curitiba ideas and experience could be applied towards the reality of the city.
Description
Citation
VALDEZ JARANDILLA, F. Vývoj problémů současných měst v Jižní Americe * Město La Paz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Urbanismus
Comittee
Date of acceptance
2012-12-04
Defence
Práci lze hodnotit jako přínosnou nejen pro středoevropskou teorii plánování měst, především ve smyslu rozrůstajícího pohledu na problematiku Latinské Ameriky, ale má i podnětnou, osvětovou účinnost a hodnotu pro veřejnou zprávu ve městě La Paz.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO