Development of microstructure of the fly ash aerated concrete in time

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015-07-09
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Elsevier
Altmetrics
Abstract
Calciumhydrosilicate components formed during autoclaving process are highly complex formations, which often blend together mutually and form a variety of intermediate products, from completely amorphous, to the good crystalline phases. For fly ash autoclaved aerated concrete is the situation even more complicated by the fact, that high temperature and fluidized fly ash, as basic silica ingredients, have high variability of the chemical and mineralogical composition. This paper presents the results of the microstructure monitoring and physical and mechanical tests on samples of the fly ash aerated concrete based on high temperature and fluidized fly ashes performed after 2 years of storage in laboratory conditions. The microstructure of aerated concrete is evaluated on the basis of SEM images and mineralogical composition according to X-ray analysis. The changes in compressive strength, density and coefficient of thermal conductivity of the fly ash aerated concrete in time are evaluated.
Klaciumhydrosilikátové složky tvořící se během autoklávování jsou velmi složité útvary, které se často navzájem prolínají a tvoří celou řadu meziproduktů, od zcela amorfních, až po fáze dobře krystalické. U popílkových pórobetonů je však situace ještě složitější tím, že vysokoteplotní i fluidní popílek, jakožto základní křemičité složky, mají vysokou variabilitu chemického i mineralogického složení. V tomto článku jsou prezentovány výsledky pozorování mikrostruktury a fyzikálně mechanických zkoušek vzorků popílkového pórobetonu na bázi vysokoteplotních a fluidních popílků provedených po 2 letech uložení v laboratorních podmínkách. Mikrostruktura pórobetonu je hodnocena na základě snímků z REM mikroskopu a mineralogického složení dle RTG analýzy. Posuzována je také změna pevnosti v tlaku, objemové hmotnosti a součinitele tepelné vodivosti popílkového pórobetonu v čase.
Description
Citation
Procedia Engineering. 2015, vol. 108, issue 1, p. 624-631.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815011431
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Citace PRO