Main parameters of a wastewater treatment plant up to 2000 PE in the Czech Republic

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-02-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
The article deals with optimising the design parameters of wastewater production and specific pollution production in wastewater treatment plants up to 2,000 PE. The objective of this article is to determine more precise design values applicable to WWTP calculations and different drainage systems on the basis of statistical evaluation of individual water quality indicator analyses.
Článek se zabývá optimalizací návrhových parametrů produkce odpadních vod a specifického znečištění v čistírnách odpadních vod do 2 000 EO. Cílem tohoto článku je stanovit přesnější návrhové hodnoty použitelné pro výpočty ČOV a různé kanalizační systémy na základě statistického vyhodnocení jednotlivých analýz ukazatelů kvality vody.
Description
Citation
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, vol. 444, issue 1, p. 1-5.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012020
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO