Combined aeration and mixing system and its use in practice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-02-07
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
IOP Publishing
Altmetrics
Abstract
The article deals with combined systems, which are mainly used in wastewater treatment plants for the purpose of aeration and mixing. These systems are mainly installed in activation reactors, but their use is also possible, for example, in sludge storage tanks. The combined systems are capable of guaranteeing the required values of relevant monitored pollution indicators at the WWTP effluent. The aim of this article is to describe the activation reactor control algorithm with the combined system. Reliable functionality is proved by the presented average values at the WTP effluent, which meet the required emission limits set by relevant permits.
Článek se zabývá kombinovanými systémy, které jsou využívány především na čistírnách odpadních vod k provzdušňování a míchání. Tyto systémy jsou osazovány zejména do aktivačních nádrží, ale jejich použití je možné například i v nádržích uskladňovacích. Kombinované systémy jsou schopny zajišťovat požadované hodnoty příslušných sledovaných ukazatelů znečištění na odtoku z ČOV. Cílem článku je popis řídícího algoritmu aktivační nádrže s osazeným kombinovaným systémem. Funkčnost dokazují uvedené průměrné hodnoty na odtoku z ČOV, které splňují požadované emisní limity stanovené příslušným povolením.
Description
Citation
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, vol. 444, issue 1, p. 1-5.
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012049
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 3.0 Unported
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Citace PRO