Maintained hydration status after a 24-h winter mountain running race under extremely cold conditions

Abstract
Dosud žádná studie nezkoumala stav hydratace běžců soutěžících v zimním závodě 24 hodin za extrémně chladných povětrnostních podmínek. Proto bylo cílem zkoumat účinek 24hodinového závodu při průměrné teplotě mínus 14,3 ° C na stav hydratace. Pět (25%) ultra-běžců mělo nižší předzávodní hladinu sodíku v plasmě a 11 (52%) mělo vyšší předzávodní hodnoty draslíku než jsou referenční hodnoty. POzávodní sodík v plazmě, osmolalita plazmy, osmolalita moči a specifická hmotnost moči zůstaly stabilní (p 0,05). Odhadovaný příjem tekutin se nelišil (p 0,05) u žen (0,30 ± 0,06 L / h) a mužů (0,46 ± 0,21 L / h). Běžci s vyšším počtem dokončených ultramaratonů (r = -0,50, p = 0,024) a vyšším počtem tréninkových kilometrů (r = -0,68, p = 0,001) pili méně než ti s menšími běžeckými zkušenostmi. Předzávodní a pozávodní sodík v plazmě souvisel s osmolalitou plazmy (r = 0,65, p = 0,002, r = 0,69, p <0,001) po závodě, ale ne s příjmem tekutin (p 0,05). Hmotnost významně poklesla po závodě (p = 0,002) a nesouvisela se sodíkem v plazmě nebo příjmem tekutin (p 0,05). Hematokrit v plazmě a draslík v plazmě se po závodě snížily (p <0,001) a zvýšil se transtubulární gradient draslíku (p = 0,008). Vyšší předzávodní draslík v plazmě souvisel s vyšší ztrátou draslíku v plazmě po závodě (p = -0,85, p <0,001). Závěr: Stav hydratace zůstal stabilní navzdory extrémně chladným zimním klimatickým podmínkám. Celkový příjem tekutin pravděpodobně postačoval k doplnění potřeby hydratace v průběhu 24hodinového závodu. Současná doporučení pro příjem tekutin u sportovců soutěžících za extrémně chladných podmínek se mohou zdát být příliš vysoká.
Background: To date, no study has examined the hydration status of runners competing in a 24-h winter race under extremely cold environmental conditions. Therefore, the aim was to examine the effect of a 24-h race under an average temperature of -14.3 degrees C on hydration status. Methods: Blood and urine parameters and body mass (BM) were assessed in 20 finishers (women, n = 6; men, n = 14) pre- and post-race. Results: Five (25%) ultra-runners had lower pre-race plasma sodium [Na+] and 11 (52%) had higher pre-race plasma potassium [K+] values than the reference ranges. Post-race plasma [Na+], plasma osmolality, urine osmolality and urine specific gravity remained stable (p > 0.05). The estimated fluid intake did not differ (p > 0.05) between women (0.30 +/- 0.06 L/h) and men (0.46 +/- 0.21 L/h). Runners with a higher number of completed ultra-marathons (r = -0.50, p = 0.024) and higher number of training kilometers (r = -0.68, p = 0.001) drank less than those with lower running experience. Pre-race and post-race plasma [Na+] were related to plasma osmolality (r = 0.65, p = 0.002, r = 0.69, p < 0.001, respectively) post-race, but not to fluid intake (p > 0.05). BM significantly decreased post-race (p = 0.002) and was not related to plasma [Na+] or fluid intake (p > 0.05). Post-race hematocrit and plasma [K+] decreased (p < 0.001) and transtubular potassium gradient increased (p = 0.008). Higher pre- race plasma [K+] was related to higher plasma [K+] loss post-race (p = -0.85, p < 0.001). Conclusion: Hydration status remained stable despite the extremely cold winter weather conditions. Overall fluid intake was probably sufficient to replenish the hydration needs of 24-h runners. Current recommendations may be too high for athletes competing in extremely cold conditions.
Description
Citation
Frontiers in Physiology. 2019, issue 9, p. 1959-1969.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2018.01959/full
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO