Pásový dopravník pro hnědé uhlí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Náplní této závěrečné práce je návrh pásového dopravníku pro hnědé uhlí. Začátek práce tvoří základní popis pásového dopravníku a jeho částí, následně se zaobírá funkčním výpočtem dle normy ČSN ISO 5048, přičemž byl zadán dopravovaný materiál, osová vzdálenost, výškový rozdíl a potřebný dopravní výkon. Výpočty zahrnují i pevnostní výpočty, například kontrolu natočení osy a průhybu hřídele hnaného bubnu, kontrolu tlaku v závitech napínacího zařízení. Nezbytnou součástí práce je volba válečkových stolic, válečků, dopravního pásu, hnaného a hnacího bubnu, volba napínacího zařízení. K závěrečné práci je také přiložena výkresová dokumentace, která je tvořena výkresem sestavy pásového dopravníku a svarku rámu napínací stanice.
The aim of this thesis is the design of the conveyor belt for coal. The beginning of this thesis is a basic description of the belt conveyor and its parts, then deals with the functional calculation according to the standard ČSN ISO 5048, while the transported material, axial distance, height difference and the required transport power were entered. The calculations also include strength calculations, for example checking the rotation of the axis and the deflection of the shaft of the driven drum, checking the pressure in the threads of the tensioning device. An essential part of the work is the choice of roller stands, rollers, conveyor belt, driven and driving drum, electric engine and the choice of tensioning equipment. There are drawing documentations, which consists of an assembly drawing of a belt conveyor and a weld of the frame of the tensioning station, attach to this thesis.
Description
Citation
KRAHULÍK, M. Pásový dopravník pro hnědé uhlí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-16
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Vlivy voleného sypného úhlu 20 stupňů přepravovaného materiálu - zodpovězeno 2) Bylo by teoreticky možné použít jiný typ pásu (konstrukčně)? - zodpovězeno Student svou závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO