Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá podmínkami, které je nutné splnit pro akreditaci zkušební laboratoře sloužící k posuzování shody výrobku s geometrickou specifikací. Cíle práce spočívaly v popisu současného stavu laboratoře, rozboru podmínek akreditace laboratoře a vytvoření doporučení pro praxi. Požadavky na dokumenty, které vyžaduje norma ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 byly porovnány se současným stavem dokumentace v laboratoři. Dále byla vypracována praktická doporučení, aby se laboratoř přiblížila splnění všech požadavků normy. Výsledný seznam požadavků může sloužit zkušebním laboratořím jako pomoc při přípravě na akreditaci podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018.
This bachelor thesis deals with conditions which must be fulfilled for accreditation of a testing laboratory serving for conformity assessment with geometrical product specifications. The thesis’ goals were to describe the current state of the laboratory, to analyse conditions of accreditation of laboratory and to give practical recommendations. Documentation requirements expressed in the ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018 standard were compared to current state of documentation of the laboratory. Furthermore, practical recommendations aimed to improve compliance with the standard’s requirements were proposed. The resulting list of requirements can be used by testing laboratories as an aid in preparing for accreditation according to ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018.
Description
Citation
KALLEROVÁ, B. Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Požadavky na akreditaci zkušební laboratoře“. Studentka bez zaváhání a vyčerpávajícím způsobem odpověděla na otázky oponenta se všemi náležitostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO