Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na plánování a návrh průmyslové metrologické laboratoře. Hlavním cílem práce byl systémový rozbor požadavků na prostory zkušební laboratoře. Dalším cílem bylo popsat a vyhodnotit současný stav stávající laboratoře v návaznosti na systémový rozbor a rešerši obecných požadavků, a sestavit doporučení pro praxi. Na základě rešerše a srovnání se současným stavem laboratoře byl vytvořen checklist požadavků, které by měly být zohledněny při plánování takovéto laboratoře.
The bachelor thesis is focused on the planning and design of an industrial metrology laboratory. The main goal of the work was a system analysis of the requirements for the testing laboratory. Another goal was to describe and evaluate the current state of the existing laboratory in connection with the search for general requirements, and to compile recommendations for practice. Based on the search and comparison with the current state of the laboratory, a checklist of requirements, which should be taken into account when planning such a laboratory, was created.
Description
Citation
PRCHALOVÁ, M. Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Technické požadavky na prostory průmyslové zkušební laboratoře“. Studentka odpověděla bez zaváhání a velmi podrobně na otázky oponenta se všemi náležitostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO