Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá posouzením provozních parametrů plynové mikroturbíny. První část se věnuje plynové mikroturbíně, její funkci a jednotlivým konstrukčním součástem. Dále je popsáno možné využití v rámci kombinované výroby elektřiny a tepla a přehled hlavních výrobců zařízení na současném trhu. Teoretická část práce na základě rešerše odborných studií shrnuje vybrané faktory, které ovlivňují elektrickou účinnost plynové mikroturbíny, konkrétně se jedná o teplotu a relativní vlhkost vzduchu, atmosférický tlak a parametry různých druhů paliva. V poslední části se práce zaměřuje na konkrétní provoz plynové mikroturbíny Capstone C30. Jsou analyzována data z experimentálních měření a je z nich určena elektrická účinnost, která je srovnána s teoretickými předpoklady. Na závěr je diskutován vliv změřených parametrů na elektrickou účinnost zařízení a navrhnut ideální průběh experimentu.
This bachelor thesis deals with the assessment of operating parameters of a gas microturbine. The first part covers the gas microturbine, its function and individual structural components. It also describes the possible use in combined heat and power generation and an overview of main manufacturers in the current market. The theoretical part of the work, based on a search of professional studies, summarizes selected factors influencing the efficiency of the gas microturbine, namely temperature and relative humidity, atmospheric pressure and parameters of various types of fuel. In the last part, the work focuses on the specific operation of the gas microturbine Capstone C30. Data from experimental measurements are analysed and the electrical efficiency is determined from them, which is compared with theoretical assumptions. Finally, the influence of the measured parameters on the electrical efficiency of the microturbine is discussed and the ideal course of the experiment is proposed.
Description
Citation
KOSTRHOUNOVÁ, P. Analýza faktorů ovlivňujících provoz plynové mikroturbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka prezentovala bakalářskou práci, která se zabývá faktory ovllivňujícími provoz plynové mikroturbíny. Byla představena plynová mikroturbína, její hlavní charakteristiky a princip fungování. Studentka popsala jednotlivé faktory, které ovlivňují provoz a účinnost mikrturbíny. To jsou okolní teplota, tlak, vlhkost vzduchu a složení paliva. Následně byly uvedeny a vysvětleny výsledky výpočtové části práce, která čerpala z archivních dat. Ty byly porovnány s výsledky literární rešerše, v neposlední řadě byl navržen experiment, který by doplnil poznatky a zpřesnil výsledky. Studentka po prezentaci bakalářské práce odpověděla na doplňující otázky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO