Hydrokinetické turbíny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje problematice hydrokinetických turbín. První část krátce popisuje potencionální místa využití. Druhá část obsahuje rešerši dostupných technologických řešení, principy jejich fungování a vlastnostmi, přičemž základní rozdělení je podle osy rotace. Tato část je zakončena porovnáním dosažené účinnosti. Třetí část se zabývá základními principy proudění a limity dosažitelné energetické přeměny. Poslední kapitola se věnuje návrhu turbíny pro papírenský stroj. Návrh byl stanoven iteračním způsobem vycházejícím z teorie osamoceného profilu.
Bachelor thesis concerns about problematics of hydrokinetic turbines. First part briefly describes potential areas of utilization. Second chapter includes research of available technical solutions, its operation principles and characteristics, while the main distribution is according to the position of the axis of rotation. Following part describes basic principles of the flow theory and achievable limits of energy conversion. Last part deals with design of hydrokinetic turbine used in paper production. The design has been estimated via Blade Element Theory.
Description
Citation
ZREBNÝ, R. Hydrokinetické turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Štigler, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Miloslav Haluza, CSc. (člen) Ing. David Štefan, Ph.D. (člen) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce v časovém limitu přibližně 15 minut. Následovaly posudky vedoucího a oponenta. Součástí oponentského posudky byly položeny doplňující otázky, na které student odpověděl. Předseda poděkoval za prezentaci a otevřel diskusi o bakalářské práci pro všechny členy komise. Student v rozpravě správně reagoval na dílčí otázky členů komise. Po vyčerpání všech otázek byla část obhajoby ukončena.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO