Analýza tečení materiálu při kování vačky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce předkládá postup optimalizace výsledné polohy přeložek na výkovku vačky. Dílec je vyráběn ve společnosti Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. Použitým materiálem je ocel ČSN 14 109 (100Cr6). Práce řeší optimalizaci přeložek vznikajících kvůli zakovaným otřepům na hranách polotovaru. V současné době je výsledná poloha přeložek velmi blízko hrany předkovaného otvoru vačky. Během obrábění otvoru na přesný rozměr tak dochází k nežádoucímu vyštipování materiálu. Poloha přeložek je optimalizována pomocí numerických simulací v programu Simufact Forming 15.0, včetně provedení ověřovací simulace kvůli optimálnímu nastavení parametrů. V práci jsou testovány různé průměry polotovarů, natočení nástrojů i úpravy jejich tvarů tak, aby bylo zamezeno vzniku přeložek na nežádoucích místech.
The diploma thesis deals with the optimization of final position of overlaps on a forged cam. This part is manufactured in Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. The cam is made from ČSN 14 109 (100Cr6) steel. The thesis is focused on the optimization of overlaps arising due to pressed burrs on the edges of the semifinished forging. Currently, the final position of these overlaps is very close to the edge of the pre-forged hole of the cam. Undesired chipping of material occurs during machining of the hole to the exact dimension. The final position of the overlaps is optimized by using the numerical simulation in Simufact Forming 15.0, including a verification simulation for optimal parameter settings. Various diameters of semifinished products, turned tools, and modification of shapes of the tools are tested in the thesis to prevent occurrence of the overlaps in undesired positions.
Description
Citation
KOPEČNÝ, A. Analýza tečení materiálu při kování vačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (místopředseda) Ing. Miroslav Šlais, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Zavadil (člen) Ing. Vojtěch Staněk (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Jaké je procento vadných kusů? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Jaká byla výrobní série řešené součásti? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Jaký bude další postup při analýze výrobního postupu? (otázka byla plně zodpovězena) 4. Je nějaká kvalitativní detekce řešené výrobní vady? (otázka byla plně zodpovězena)
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO