Příprava struktur duplexního typu cestou mechanického legování a SPS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu materiálu s duplexní strukturou metodami práškové metalurgie. Kombinací dvou nebo více existujících materiálů v různých geometriích lze vytvořit hybridní materiál. Takto nově vzniklý kompozit může zajistit superpozici vlastností výchozích materiálů (prášků), tj. mít zlepšenou kombinaci požadovaných vlastností. V teoretické části jsou detailně popsány hybridní materiály a také architekturované materiály, které obsahují vysoce řízené struktury. Řízení struktury umožňuje měnit rozmanitost možných geometrií a otevírá celou řadu dalších užitných vlastností. Získat kompozitní materiály lze pomocí mechanického legování, a proto se tato diplomová práce také věnuje mechanickému legování a slinovací metodě SPS. V experimentální části je pak popsán postup přípravy čtyř vzorků kompozitů s duplexní strukturou z prášku slitiny výrazně houževnaté (austenitická ocel 316L) v kombinaci s práškem slitiny výrazně pevné (karbonitrid titanu). Podstatnou částí této práce je charakterizace těchto čtyř vzorků metodami elektronové mikroskopie (SEM, TEM, EDS) doplněná měřením tvrdosti.
This master´s thesis focuses on duplex microstructures preparation by powder metallurgy. A hybrid material can be created by combining two or more existing materials in different geometries, and thus the newly formed composite can provide a superposition of the properties of the starting materials (powders). This means that it will have an improved combination of the required properties. The theoretical part describes in detail the hybrid materials and the architectured materials that contain highly controlled structures. Structure control allows to change the variety of possible geometries and opens up a number of other useful properties. Therefore, this thesis also deals with the mechanical alloying and SPS. The experimental part describes procedures of preparation of four samples of composites with a duplex structure from a powder of a significantly tough alloy (austenitic steel 316L) in combination with a powder of a significantly strong alloy (titanium carbonitride). A crucial part of this thesis is characterization of these four samples by electron microscopy methods (SEM, TEM, EDS) and supported by hardness measuring.
Description
Citation
NEBOHA, O. Příprava struktur duplexního typu cestou mechanického legování a SPS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Materiálové inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Zelený, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-14
Defence
- vlastní obhajoba diplomové práce - posudek vedoucího - posudek oponenta - odpovědi na dotazy oponenta - otázky z komise: : jaká byla velikost vtisku u měření mikrotvrdosti - zodpodězeno : proč jste neměřila i makrotvrdost materiálu - zodpovězeno : poznámky k uvedené literatře : jakou část experimentů skutečně prováděla diplomantka sama - zodpovězeno : měřeni nanoindentační metodou - zodpovězeno : poznámky k grafům
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO