2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 562
 • Item
  Analýza mechanických vlastností ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Rosický, Michael; Návrat, Tomáš; Halabuk, Dávid
  Cílem této práce je analyzovat vliv tvarových profilů (žeber) na ohybovou a torzní tuhost ortopedických vložek zhotovených 3D tiskem. K řešení je přistoupeno experimentálně s využitím vlastních zkušebních zařízení a pomocí modelování metodou konečných prvků. Výpočtový model je dále rozšířen na napěťovou analýzu. V práci jsou zkoumány 3 různé varianty daného prvku. Ty jsou v průběhu práce analyzovány a porovnávány. Na konci práce je doporučena nejvhodnější varianta.
 • Item
  Štěpkovač dřeva s připojením za traktor
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Šaroun, Martin; Malášek, Jiří; Škopán, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je návrh štěpkovače dřeva se zapojením za traktor. Ze začátku se věnuji různým druhům štěpkovačů a jejich parametrů. Dále uvádím potřebné výpočty částí, ze kterých se štěpkovač skládá. Součástí práce jsou 3D modely s výkresy udělané v programu Autodesk Inventor 2020.
 • Item
  Numerická optimalizace absorpce plazmonických struktur ve střední infračervené oblasti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Kulič, Martin; Kvapil, Michal; Křápek, Vlastimil
  Plazmonické nanostruktury mají dnes již mnohaletou historii aplikace v senzorických a spektroskopických metodách. V této práci je nejprve představena historie, aplikace a parametry nanostruktur ve spektroskopii. Poté je pomocí numerických simulací v programu Lumerical FDTD Solutions zkoumán vliv plazmonických antén na absorpci energie v tenké vrstvě oxidu křemičitého, nitridu křemičitého a oxynitridu křemíku různých tlouštěk a na závěr je provedena numerická demonstrace využití infračervených antén ve spektroskopii.
 • Item
  Separace dynamického a statického obsahu ve videu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Serediuk, Vadym; Rajmic, Pavel; Pavlík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je popis a implementace metod pro separací nízkohodnostní struktury a řídké změny ve videu. Důraz je kladen na metody záložené na konvexní optimalizaci. Začátek práce je věnován popisu základních matematických pojmů a definic použitých v dané práci. Následuje popis úlohy separace pozadí ve videu jako takové, je proveden stručný přehled existujících přístupů na bázi různých matematických modelů. Poté jsou detailněji popsány metody založené na maticove dekompozici, je určena konvexní minimalizační úloha pro separaci pozadí. Na to navazuje praktická část, kde jsou použité metody nejprvé popsány, a následně implementovány do MATLAB sktiptů. Vzapětí je provedena analýza a porovnání výsledků, obdržených jak pomocí navržených algoritmů, tak i s použitím externí knihovny.
 • Item
  Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, ) Talavášek, Václav; Kalivoda, Milan; Varhaník, Matúš
  Bakalářská práce na téma Obrábění součásti diferenciálu silničního vozidla má za cíl přiblížit funkci diferenciálu, různá provedení diferenciálů, možnosti úprav a servisování. Další část práce je zaměřena na sériovou výrobou vytipované součásti diferenciálu dle přiloženého výkresu. Postupně je vybrán vhodný materiál a polotovar pro výrobu. Následuje volba vhodných technologií pro kompletní výrobu součásti. K jednotlivým technologiím jsou přiřazeny odpovídající stroje a nástroje.