Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je navrhnutí optimální pojistné ochrany podnikatelského subjektu. Práce je rozdělena do několika částí. V první části se zabývám metodikou práce, teorií a právní úpravou pojištění podnikatelských subjektů v ČR. V druhé části analyzuji současnou podobu pojistné ochrany podnikatelského subjektu, řeším rizikovou analýzu společnosti a hledám hlavní rizika subjektu s ohledem na jeho ekonomickou činnost. Analyzuji také současnou podobu pojistné ochrany a hledám nedostatky, případně zbytečně pojištěná rizika, která společnost nepotřebuje. Mimo to ověřuji správnost a aktuálnost všech údajů na pojistných smlouvách. V návrhové části doporučím vedení společnosti úpravy stávajících smluv a návrh nové optimalizované pojistné ochrany. S ohlédnutím na cenu a kvalitu stávajících smluv, možností úprav, rozšíření a nově nabízených produktů doporučím pokračování ve stávajících smlouvách s případnými úpravami nebo sjednání nových.
The aim of the master‘s thesis is to design the optimal insurance protection of a business entity. The work is divided into several parts. In the first part I deal with the methodology of work, theories and legal regulation of insurance of business entities in the Slovak Republic. In the second part, I analyze the current form of insurance protection of a business entity, I solve the risk analysis of the company and I look for the main risks of the entity with respect to its economic activity. I also analyze the current form of insurance protection and look for shortcomings or unnecessarily insured risks that the company does not need. In addition, I verify the accuracy and timeliness of all data on insurance contracts. In the design part, I will recommend the company's management to modify existing contracts and propose a new optimized insurance coverage. Taking into account the price and quality of current contracts, the possibility of modifications, extensions and newly offered products, I will recommend the continuation of existing contracts with possible modifications or entering into new contracts.
Description
Citation
PAVLÍK, J. Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-03
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Pojistná ochrana vybraného podnikatelského subjektu. Diplomant na otázky vedoucího odpověděl. Diplomant na otázky oponenta odpověděl. Komise položila otázky: Z jakých podkladů jste vypracovával analýzu současného stavu? (doc. Doskočil) Zdůvodněte využití analýz ze strategického managementu? (doc. Doskočil) Uvádíte v diplomové práci analýzu rizik? (doc. Doskočil) Co bylo kritériem pro doporučení výsledného řešení? (doc. Doskočil) Celkové náklady na pojištění jsou vyšší nebo nižší? (dr. Šimůnek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO