Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru v městě Frýdku-Místku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce je analyzovat a porovnat dvě městská centra Frýdku-Místku. Těmito centry jsou Zámecké náměstí ve Frýdku a náměstí Svobody v Místku. Práce v úvodu seznamuje čtenáře s pojmem veřejný prostor a jeho definicemi. Analyzuje se fungování prostoru, doprava, pohyb osob, zeleň, vnímání prostoru a další aspekty, které jsou pro dané místo typické. Další částí práce je samotná analýza prostor jak v textovém, tak grafickém provedení. V závěru jsou porovnány výsledky z měření.
The aim of this bachelor degree is to analyse and compare two city centres of Frýdek-Místek. These centres are Caste Square in Frýdek and Liberty Square in Místek. Thesis in beginning introduce the reader with term public space and its definitions. There is analying place function, traffic, movement of persons, vegetattion, space perception and other aspects, which are typical for the analysed place. Next part of thesis is main analyse of places in text and graphic form. In the end are reults of measurement compared.
Description
Citation
ŽERDÍK, P. Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru v městě Frýdku-Místku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Městské inženýrství
Comittee
doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. - předseda, Ing. Michal Kriška, Ph.D. - místopředseda, Ing. Ing. Kristýna Hrabová - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Radka Matuszková - člen, Ing. Lucie Vaňková , Ph.D. - člen, Mgr. Martina Hortová - člen,
Date of acceptance
2020-06-26
Defence
Student Žerdík Pavel během své prezentace o diplomové práci na téma Komplexní urbanistická analýza vybraného veřejného prostoru v městě Frýdku-Místku pohovořil vybrané lokalitě, prostorovém uspořádání. Dále pohovořil o trasování náměstím a intenzitě počtu návštěvníků a jejich zdržování v dané lokalitě. Poté byly položeny dotazy oponenta diplomové práce doc. Ing. Jana Tichého: 1. Autor správně uvádí pozitiva a negativa umisťování zeleně v městském prostředí. Jaké jsou podmínky pro umisťování zeleně v městském prostředí? Popište zejména prostorové podmínky a postup při výběru konkrétních druhů. 2. Autor zdůvodňuje výběr dnů místního šetření tím, aby byly jejich podmínky srovnatelné. Pokud bychom chtěli získat komplexní pohled v této oblasti, jak by mělo být místní šetření koncipováno? Jaká kritéria a proč by měla být dodržena? Následovaly dotazy členů komise: doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D. Jak jste prováděl průzkum na náměstí? Pro příští měření bych Vám doporučil nahrávat daná měření. Mgr. Martina Hortová Odkud jste čerpal přípustnou vzdálenost stromu od hranice pozemku? Víte v jakém zákoně byste tento údaj našel? Ing. Radka Matuszková Průměrnou dobu zdržení uvádíte v sekundách, jak jste dokázal zaznamenat údaje v sekundách? Jak jste volil dobu průzkumu? Co je výsledkem práce, které z náměstí je lepší? Máte nějaké návrhy pro zlepšení. Otázky byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO