Výroba akvárií Bukovany

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit novostavbu objektu pro výrobu akvárií v Bukovanech u Kyjova. Projekt vychází z již dříve vypracované studie v rámci předmětu AG033 – Ateliér architektonické tvorby III. – Výrobní stavby. Zadaná parcela se nachází ve svahovitém území, s převýšením přibližně 8 metrů na okraji obce. Plocha pozemku činí 4 369 m2. Základní myšlenkou projektu jsou jednoduché kubické formy, doplněné o sedlovou střechu se sklonem pohybujícím se mezi 30o–45o. Každá kubická forma obsahuje jinou funkci (showroom, administrativa, výroba) a plynule na sebe navazují. Objekt se svým tvarem střechy snaží přiblížit typické venkovské architektuře, která se nachází ve zmíněné obci. Tento typ střechy je použit i nad výrobními a skladovacími prostory, ve formě světlíků. Stavba je navržena jako monolit, který bude založen na základových pásech. V místech, kde budou obvodové stěny ve styku se zeminou budou pásy podepřeny pilotami průměru 200 mm. Stropy budou taktéž monolitické, a to ve formě desek, které budou vetknuty do svislých nosných stěn. Objekt bude zastřešen kombinací ploché a šikmé střechy. Hlavními materiály je sklo a kov, které symbolizují výrobu. Nechybí ani dřevo, které se vyskytuje v okolí. Tyto materiály se neobjevují jen v exteriéru, ale jsou použity i v interiéru. V rámci návrhu jsou používány světlejší barvy v kontrastu s tmavě šedou.
The aim of this bachelor thesis was to create a new building for aquarium production in Bukovany near Kyjov. The project is based on a previously elaborated study under the subject AG033 – Architecture design studio III. - Production buildings. The assigned plot is located in the outskirts of village, in the sloping area with an elevation of approximately 8 meters on the outskirts of the village. The land area is 4 369 m2. The basic idea of this project is simple cubic forms, complemented by a gable roof with a slope ranging between 30o-45o. Each cubic form contains a different function (showroom, administration, production). The building with this shape of the roof to tries to approximate the typical rural architecture, which is used in the village. This type of roof is also used above the production and storage areas, in the form of skylights. The building is designed as a monolith, which will be based on the foundation strips. The piles of 200 mm diameter will be used to underpin the perimeter walls, where these wall will be in contact with the ground. The ceilings will be also monolithic, in the form of slabs, which will be fixed into vertical load-bearing walls. The building will be roofed by a combination of flat and sloping roof. The main materials are glass and metal, which symbolize production. There is also wood that occurs in the area. These materials appear not only in the exterior, but are also used in the interior. The design uses lighter colors in contrast to dark gray.
Description
Citation
VYBÍRALOVÁ, M. Výroba akvárií Bukovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA - předseda, doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. - místopředseda, MgA. Natalie Chalcarzová - tajemník, Ing. arch. Michal Werner - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen, Ing. Roman Brzoň, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Studentka představila svou diplomovou práci komisi pomocí multimediální prezentace. Dále velmi podrobně reagovala na výtky oponenta. Komise doplnila dotaz na k výkresům detailu, velikost ok krycí mřížky pod parapetem a sklon atiky. Dotaz na množství a hloubku výkopových prací. Výtka na únosnost zeminy. Rozprava nad šířkou výkopu u paty. Rozprava nad řešením zakrojeného světlíku. Komise vytkla že jde o "koryto potoka" ve střeše. Plus nedostatečná výkresová dokumentace ke světlíku. Výtka k nedostatečným zdrojům (jména autorů) u uvedených referenčních staveb. Rozprava nad řešením a výrobou detailu. Dotaz na jednotlivé řemeslníky, kteří vyrábí dílčí části schodiště. Studentka se snažila vcelku dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat své navrhované řešení. Rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře. Komise hodnotí stupněm C/2.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO