Sportovní letiště Drnholec

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Podkladem bakalářské práce byl ateliérový projekt, jenž byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG035. Předmětem zadání práce je návrh novostavby objektu sportovního letiště na okraji městyse Drnholec (okres Břeclav). Hlavní přístup na pozemek zabezpečuje přilehlá silnice III. třídy. Koncept ovlivňují zejména požadavky na provoz sportovních letišť a orientace budovy vůči stávající travnaté RWY. Navržený objekt je nízkopodlažní se dvěma nadzemními podlažími. Objekt lze hmotově i konstrukčně rozdělit na tři části. První z nich je letecký hangár zaujímající výšku dvou podlaží. Jeho nosný systém tvoří ocelová oblouková konstrukce krytá technickou textilií. Na hangár konstrukčně navazuje střední dvoupodlažní část tvořená nosnou dřevěnou rámovou konstrukcí. V 1NP je umístěn prostor stojánky dílny, který je součástí hangáru. Dále se zde nachází zázemí dílny se sklady a zázemí leteckého klubu. Zbylá plocha je určena kavárenskému zařízení. Důraz byl kladen na vizuální propojení prostoru kavárny a hangáru. Točité schodiště umožňuje výstup z kavárny na druhé podlaží. Většinu jeho plochy zaujímá terasa sloužící jako tribuna pro diváky. Dále je zde umístěna místnost dispečinku a školící centrum. Prostor kavárny v úrovni 1NP dále navazuje na poslední součást celku. Je jí jednopodlažní sekce, jejíž nosnou funkci zajišťuje dřevěná lamelová oblouková konstrukce. V této části se nachází zázemí provozu kavárny a jejích zaměstnanců, hygienické zázemí návštěvníků, technické místnosti a klubovna letců. Navržený objekt řeší absenci zázemí leteckého klubu a možnosti umístění strojů při ploše RWY. Návrh uvažuje rovněž s vybudováním zázemí klubu modelářů a ubytovacích jednotek.
This Bachelor Thesis is based on a studio project carried out in 6th term of the Bachelor’s degree within the subject of AG035. The subject matter is a design of a new-built sport airport on the outskirts of the town of Drnholec (Břeclav district). The main entry to the area is provided by a neighbouring third class road. The concept is infuenced mainly by the requirements for sport airports service and the orientation of the building towards the grassy runway. The building is designed as low-rise with two above-ground floors. According to the mass and construction, the building can be divided into three parts. The first one is a double floor height hangar. Its supporting system consists of a steel arched structure covered by technical textile. The hangar is connected to the middle two-floored part, formed by a load-bearing timber frame structure. There is an aircraft stand, being part of the hangar, situated on the ground floor. There is also a workroom background with warehouses and aviation club facilities there. The remaining area is intended for a café. The emphasis was put on the visual connection of the café and the hangar. A spiral staircase allows ascend from the café to the first floor. Most of its area is occupied by a terrace, used as a grandstand for spectators. A dispatching room and a training center are situated there, too. The café on the ground floor is also connected to the last part of the unit. It is a single-floored section, whose supporting function is provided by a timber lamella arched structure. In this part, facilities for the operation of the café and its employees, sanitary facilities for visitors, technical rooms and the aviation club are situated. The designed building solves the absence of the aviation club facilities and the possibilities of locating machines near the runway. What is more, constructing of model building club facilities and accommodation units are taken into consideration in the design, too.
Description
Citation
TRNOVÁ, J. Sportovní letiště Drnholec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. - místopředseda, Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Petra Matoušková - člen, doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. - člen, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-26
Defence
Studentka představila téma bakalářského projektu, jímž je sportovní letiště Drnholec situované mezi zemědělské pozemky v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce severozápadním směrem. Prezentace byla připravena pečlivě, studentka provedla podrobný výklad, v němž představila řešené území, širší vztahy, specifika letištního provozu a pojetí vlastního návrhu. Na doplňující dotazy členů komise týkající se přílišné subtilnosti konstrukce mobiliáře kavárny, venkovního posezení pro diváky důležitého pro provoz každého sportovního letiště, požárně bezpečnostního řešení hangáru i celého areálu, směru vrstevnic, který musí být v souladu s umístěním rolovací plochy, což návrh ovšem nerespektuje, přehřívání prostoru hangáru a stínění na oknech studentka odpověděla v plném rozsahu a prokázala při tom dobrou orientaci zpracovávané problematice. V rámci rozpravy nad výkresovou dokumentací a nad modelem autorka připustila, že neuvažovala o dostupnosti obloukových vazníků na českém trhu. Na připomínky uvedené v oponentském posudku stejně jako na dotazy členů komise však reagovala odpovídajícím způsobem a s dobrou argumentační schopností.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO