VÝROBA AKVÁRIÍ BUKOVANY

Abstract
Bakalářská práce se zabývá dokumentací pro získání stavebního povolení a dokumentací provádění stavby výroby akvárií. Navržený objekt se nachází v obci Bukovany v okrese Hodonín. Řešená parcela je ve východní části obce. Pozemek je mírně svažitý. V jeho blízkosti se nenachází žádná zástavba, pouze obecní hřbitov a fotbalové hřiště. Objekt se dělí na dvě hlavní části, které jsou vzájemně propojené schodišťovým prostorem. První část je dvoupodlažní V 1.NP je umístěn showroom a zázemí pro zaměstnance . V 2.NP jsou kanceláře pro administrativní pracovníky. Tato část je zděná z tvárnic systému Porotherm a plochou střechou. Prostor kolem této části je upraven zelení a je zde i parkoviště jak pro návštěvníky, tak i pro zaměstnance. Druhá část je jednopodlažní hala na výrobu akvárií, částečně zapuštěná do země. V hale je také prostor pro ukládání odpadu a prostor stolárny. Nachází se zde i technologické zázemí obou objektů. Konstrukční systém výrobní haly je skeletový prefabrikovaný, založen na monolitických patkách. Spojujícími prvky pro celou výrobnu jsou fasádní panely Kingspan. Střecha haly je sedlová s mírným sklonem 3% . Prostor za halou slouží jako příjezdové místo pro nákladní automobily.
The bachelor thesis deals with documentation for obtaining a building permit and documentation of construction of aquarium production. The proposed building is located in the village Bukovany in the district Hodonin. The plot is in the eastern part of the village. Land is slightly sloping. There is no built-up area, only a municipal cemetery and a football field. The building is divided into two main parts, which are interconnected by staircase space. The first part is two-storey The first floor is located showroom and facilities for employees. On the second floor there are offices for administrative workers. This part is made of brick Porotherm and flat roof. The area around this part is decorated with greenery and there is also parking for visitors and employees. The second part is a one-storey aquarium production hall, partly embedded in the ground. There is also a waste storage area and a carpentry area in the lobby. There is also a technological background of both buildings. The construction system of the production hall is prefabricated, based on monolithic feet. Kingspan façade panels are the connecting elements for the entire plant. The roof of the hall is gabled with a slight slope of 3%. The space behind the hall serves as an access point for trucks.
Description
Citation
SALAJOVÁ, B. VÝROBA AKVÁRIÍ BUKOVANY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D. - předseda, Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Petra Matoušková - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jana Malá Opletalová - člen,
Date of acceptance
2020-06-25
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Výroba akvárií Bukovany. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: chybí popis objektů v koordinačním výkrese B-02 a C-05, chybí propojení místnosti sekretářky a ředitele, nesprávné spojení WC s umývárnou, návaznost základů pod administrativní budovou, umístění svislých dešťových svodů, problematická výška oken ve výrobní hale. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: zda je dostatečná tepelná izolace v zateplení střechy, lepší větší tloušťka panelů, otázka konstrukce hliníkového obkladu obvodového pláště, umístění kotle pro TUV v prostoru výroby, technická místnost, z jakého důvodu jsou naddimenzována WC pro návštěvy-možnost jiného řešení. Minimální sklon atik, průniky rovin atik, chybí prostup střechou pro odvětrání, plochá střecha by byla lépe řešit jako vegetační pro relaxaci zaměstnanců. Fasáda působí dominantně, interiér kanceláře ředitele a nevhodná orientace pracovního stolu, provoz se sekretářkou nevhodný, šetření okny - vše má být větráno a osvětleno přirozeně. Prosvětlení schodišťového prostoru. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO