Parkovací dům JE Dukovany

Abstract
Tématem této bakalářské práce je návrh objektu Parkovacího domu pro jadernou elektrárnu Dukovany. Základ této práce vychází z předmětu AG035 – Ateliér architektonické tvorby 5. Řešené území je rovinaté a dostatečně velké, takže byl v zadání požadavek na možnost zopakování objektu na pozemku v druhé etapě výstavby. Proto jsou navrženy 2 zrcadlově shodné objekty (SO01 a SO02) na jednom řešeném území. V této práci je řešen objekt SO01. Pozemek je lichoběžníkového tvaru, na jehož polovině se nyní nachází parkovací plocha. Podél severozápadní hranice pozemku leží komunikace, na kterou se pozemek napojuje v severní části. Nyní pozemek leží na severozápadní straně od jaderné elektrárny, nicméně je plánována výstavba další části elektrárny a tím se parkovací dům vyskytne uprostřed těchto dvou jejich celků. Parkovací dům je řešen jako čtyřpodlažní objekt se 787 parkovacími místy. Jedná se o jednoduchou hmotu ve tvaru kvádru, kterou ozvláštňují vystupující konzolovité schodiště na každé straně objektu. Objekt také vizuálně hraje na fasádě svými uzavřenými a otevřenými plochami, které kryjí hliníkové lamely. Konstrukčně je objekt navržen jako železobetonový, z větší části jako prefabrikovaný (sloupy, průvlaky a stropní panely) pro rychlost a jednoduchost výstavby, avšak je zde také použit monolitický železobeton (stěny a stropní desky) pro ztužení objektu. Systém konstrukce je obousměrný.
The theme of this bachelor thesis is the design of the building of the Parking house for the Dukovany nuclear power plant. The basis of this work is based on the subject AG035 – Architectural design studio 5. The area is flat and large enough, so there was a requirement to repeat the building on this land in the second stage of construction. Therefore, two mirror-identical objects (SO01 and SO02) are designed in one area. In this bachelor work is solved object SO01. The land is trapezoidal, half of which now has a parking area. Along the northwest boundary of the plot lies a road to which the plot connects in the northern part. Now the land is located on the northwest side of the nuclear power plant, however, the construction of another part of the power plant is planned and thus the parking house will occur in the middle of these two units. The parking house is designed as a four-storey building with 787 parking spaces. It is a simple mass in the shape of a block, which is accentuated by a protruding cantilevered staircase on each side of the building. The building also visually plays on the facade with its closed and open areas, which are covered by aluminum slats. Structurally the building is designed as reinforced concrete, for the most part prefabricated (columns, girders and ceiling panels) for speed and simplicity of construction, but there is also used monolithic reinforced concrete (walls and ceiling slabs) to reinforce the building. The construction system is bidirectional.
Description
Citation
MACHŮ, J. Parkovací dům JE Dukovany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-26
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Parkovací dům JE Dukovany. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1. Proč bylo zvoleno založení na patkách? 2. Proč byla navržena pro stropy smíšená konstrukce? Nebyly by úspornější monolity se skrytými průvlaky? 3. Proč nebyla zvolená zelená střecha? 4. Proč není lamelová fasáda navržena jako nosič popínavé zeleně? Následovala odborná rozprava s dotazy komise: 1. Proč je u detailu madla plech perforovaný, když perforace nemá žádný účel? Je to pouze výtvarný a drahý, "okatý" prvek? Souvisí t s řešením fasády. 2. Výstupní čáru máte čerchovanou, co Vás k tomu vedlo? 3. Proč otvíráte dveře od WC invalidů do úzké chodby? 4. Neuvažovala jste o větších parkovacích místech? Ano, jsou navržené větší. 5. Jaký je rozpon sloupů? 6700 a 8100 mm. 6. Jak jste přišla na tl. panelu Spirol? Dle katalogu výrobce. 7. Co řeším u spádové betonové vrstvy střechy? Dilatace. 8. Jakou má funkci navržená geotextilie. Ochrannou. 9. Proč máte obklad do 1800 mm? Ano, mohl být vyšší. Studentka s dokonalým přehledem zaujímala odborná stanoviska ke všem připomínkám oponenta a výborně reagovala i na všechny otázky členů komise, které byly k obhajované práci položeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO