Mateřská škola na Obilním trhu v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby mateřské školy. Cílem projektu bylo vytvořit co nejvíc osvětlený a bezpečný prostor pro děti. Řešené území se nachází v Brně a je vymezeno severním svahem a úpatím Špilberku při ulici Údolní v kontextu s přiléhajícím parkem Obilního trhu. Škola je navržená pro dvě skupiny dětí 3-6 let o počtu 25 dětí v každé a pro 5 pracovníků. Vstup je ze zpevněné plochy navazující na parkoviště a chodník ze severní strany. Škola je přístupna ze dvou stran, jsou to vstupy pro rodiče a zaměstnanci. Budova je tvořena kubickými tvary a je navržená ve formě zkráceného účka což je ovlivněno světovými stranami a snahou oslunit co nejvíc společenských prostor. Fasádu budovy tvoři jednoduchá omítka a lamelová stěna z posuvných a otočných lamel na oknach. Fasáda je provedena v jednoduchém stylu. Je to světle béžová omítka, která se používá v nižším a vyšším reliéfu. Hlavním barevným prvkem jsou navržené různobarevné venkovní posuvné hliníkové lamely. Objekt je odsunut od městské komunikace a předpokládá se, že volný prostor mezi školou a komunikaci v budoucnu bude zastaven býtovými a administrativními objekty jako prodloužení zastaveného prostoru z jižní strany.
The bachelor thesis is based on the studio project created in the winter semester of the 2nd year of bachelor study. The topic of the studio was to create a study of a new kindergarten. The aim of the project was to create the most illuminated and safe space for children. The chosen territory is located in Brno and is defined by the northern slope and the spiers of Spilberk along the Údolní street in the context with adjoining Obilní market. The school is designed for two groups of children aged 3-6 with 25 children in each group and for 5 workers. The entrance is from the paved area adjacent to the parking lot and the sidewalk from the north side. The school is accessible from two sides; there are entrances for parents and employees. The building is made of cubic shapes and is designed in the form of U with a short cut, which is influenced by the world's sides in an attempt to brighten up as many social spaces as possible. The facade of the building consists of a simple plaster and a slat wall made of sliding and swinging slats on the windows. The facade is made in a simple style. It is a light beige plaster that is used in lower and higher reliefs. The main color element is the proposed various-color outdoor sliding aluminum lamellas. The object is moved away from urban communication and it is assumed that the free space between the school and the communications in the future will be stopped by living and administrative objects such as extending the paved space from the south.
Description
Citation
KUKUTS, O. Mateřská škola na Obilním trhu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. - předseda, doc. Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D. - místopředseda, Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D. - tajemník, Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. - člen, Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. - člen, Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2020-06-26
Defence
Studentka úvodem prezentovala svůj projekt Mateřská škola na Obilním trhu v Brně. Byly přečteny posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Studentka reagovala na dotazy a připomínky oponenta: 1. Vysvětlení celého dispozičního provozního řešení. Uvádí, že by bylo lepší přesunout vstup na střed, zlepšilo by to celkově dispozici. 2. Zasazení objektu do terénu? Vsakování je umístěno proti svahu kopce? Bilance je prý vyrovnaná. Vsak otočila, není ve svahu. 3. Konzervativní přístup ke koncepci a řešení? Odůvodnitelnost? 4. Doporučení prostudování vhodných příkladů. 5. Výhrady k urbanistickému řešení. Následovala odborná rozprava s dotazy komise: 1. Připomínky k architektonickému detailu. 2. Výhrady k založení objektu na ŽB pásu. 3. Výhrady k přerušení tepelné a hydroizolační vrstvě v podlaze. 4. Dotazy k podkladnímu betonu. 5. Smyslem bylo provedení prováděcího výkresu, tzn. se specifikací vlastností stavebních prvků. Chybí. 6. Jaké je vytápění? Plynový kotel a radiátory? Jejich poloha mezi okny? Kudy se vede voda k radiátorům? 7. Co to je linoleum? 8. SDK podhled - parametry akustiky. 9. Chybně provedené spádování střech. 10. Vstup i šatna do školky je jedna? Jak fungují provozně jednotlivé třídy? K čemu je centrální místnost? Je možné ji prostorově rozdělit? 11. Kde se skladují lehátka. Ve skladu. A hračky? V policích? Kde? Skoro všude jsou okna. 12. Nějak jste to změnila od minulé obhajoby? Částečně ano. 13. Dimenze ŽB desky při rozpětí 10200 mm? 250 mm? 14. Vstup - chybí čistící zóna? 15. Umístění kanceláře není u vstupu? Je to místnost pro učitele. 16. Absence místa pro kočárky a přebalovací místnosti. 17. Místnost izolace? Na připomínky oponenta reagovala student nepřesvědčivě, svoje řešení obhajovala nejistě a nebyla schopna je přijatelně zdůvodnit. Rovněž otázky položené členy komise nezodpověděla zcela dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO