Expozice nanočásticím v pracovním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Okrem širokého spektra potenciálnych výhod, použitie nanomateriálov môže ohrozovať ľudské zdravia a životné prostredie. Táto diplomová práca predstavuje výsledky pilotných meraní, kde bola sledovaná expozícia nanočastíc. Na základe literárnej rešerše bola navrhnutá vhodná metóda pre meranie, a to konkrétne trojstupňový model OECD. Na základe tohto modelu boli prevedené merania v troch zvarovniach, kde nanočastice sú produkované náhodne. Meranie sa skladalo zo zberu informácie a zo samotného merania koncentrácii nanočastíc v pracovnom prostredí, kde zber dát bola zameraná len na inhalačnú expozíciu. V priebehu zvárania sú produkované častice o veľkosti 0,3 m a ich koncentrácia je silne ovplyvnená zváracím materiálom, typom zvárania a odsávaním. Častice z hľadiska morfológie sú amorfné a obsahujú mangán, železo a kremík, ktoré môžu vyvolať neurodegeneratívne ochorenia. Ďalej výsledky poukazujú na dôležitosť sledovania perorálnej expozície.
Outside to the wide range of potential benefits, the use of nanomaterials can endanger human health and the environment. This diploma thesis presents the results of pilot measurements, where the exposure of nanoparticles was monitored. Based on a literature research a suitable method for measurement was the three-stage OECD model. Based on this model, measurements were performed in three welding workplaces, where nanoparticles are produced incidentally. The measurement consisted of collecting information and measuring the concentration of nanoparticles in the workplace, where data collection was focused only on inhalation exposure. During welding, 0.3 m size particles are produced and their concentration is strongly influenced by the welding material, type of welding and suction. The particles are amorphous in terms of morphology and contain manganese, iron and silicon, which can cause neurodegenerative diseases. Furthermore, the results indicate the importance of monitoring oral exposure.
Description
Citation
KÖBÖLOVÁ, K. Expozice nanočásticím v pracovním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení rizik technických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-02
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Expozice nanočásticím v pracovním prostředí. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky oponenta odpověděla správně a jasně. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. položil otázku: Uveďte důvod opakujících se garfů v diplomové práci. Popište graf záznamu monitoringu koncentrace částic, čím jsou způsobeny vrcholy. Vyjasněte důvod neprovedení opakujících se měření. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D. MSc položil otázku: Vysvětlete, komu slouží výsledky diplomové práce. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Popište vyhodnocení dopadů a hranic zjištěných koncentrací. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. Mírný nesoulad v názvu s obsahem byl u obhajoby vysvětlen a komise přihlédla také ke způsobu omezeného měření v době pandemie.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO