Rizika spojená se zapojením jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do monitorování radiační situace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na rozbor současného stavu monitorování radiační situace jednotkami sboru dobrovolných hasičů v oblasti zóny havarijního plánování v okolí jaderné elektrárny Dukovany. Proces měření se dělí na přípravu na únik radiace a poté na aplikování naučených postupů při vzniku radiační mimořádné události. Cílem je zjistit pomocí rizikové analýzy nebezpečí, která se vyskytují v současné době a která mohou nastat při měření radiační situace v případě úniku radiace z prostředí elektrárny, a navrhnout na ně opatření. Tato opatření budou zhodnocena, jak z hlediska použitelnosti, tak také z ekonomického pohledu. Zároveň se bude porovnávat stav po aplikování opatření s jinou variantou monitorování. Výsledkem tak bude navržení efektivnějšího způsobu monitorování radiační situace s ohledem na bezpečnost i finanční náročnost.
This diploma thesis focuses on the analyzing the current state of monitoring the radiation situation by volunteer firefighters units in the emergency planning area in Dukovany nuclear power plant surroundings. The process of measurement is divided into preparation for radiation leakage and application of learned procedures in the case of the occurred radiation leakage. The aim is to identify the dangers in the current process as well as the possible risks in the case of radiation emergency by risk analysis. Based on this analysis, improvements suggestions will be made. These measures will be evaluated by their applicability and their economic value. The system of monitoring by voluntary firefighters will be compared with another monitoring system, which can be also used. The result of the analysis will be a more effective way of monitoring, including safety of the firefighter and less financial complexity.
Description
Citation
MYSLÍKOVÁ, V. Rizika spojená se zapojením jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do monitorování radiační situace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik technických systémů
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)
Date of acceptance
2020-07-02
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Rizika spojená se zapojením jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí do monitorování radiační situace. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně a zpracování je na vysoké úrovni. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky oponenta odpověděla správně a jasně, tudíž připomínky byly objasněny a obhájeny. prof. Ing. Petr Dostál, CSc. položil otázku: Vysvětlete náklady na navrženou variantu 1. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. položil otázku: Uveďte množství provedených dotazníků. Vysvětlete druhy padnutí přístrojů. Popiště, jak probíhá kalibrace přístrojů. doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D. MSc položil otázku: Uveďte, jakým způsobem byla provedena aplikace metody "brainstormingu". Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. položil otázku: Uveďte, zda se vyskytuje předpis sítě výskytu přístroje. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že obhajoba byla na velmi vysoké úrovni. Komise se rozhodla hodnotit práci výborně s přihlednutím na rozsah práce, zpsůob zpracování a výslednou prezentaci. Diplomantka svou závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO