Posouzení efektivnosti informačního systému společnosti RH+ a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením efektívnosti informačného systému obchodného závodu RH+ a návrhom zmien. Súčasťou práce sú rozobraté teoretické východiská, zamerané na vysvetlenie základných pojmov, použitých v diplomovej práci. Analýza súčasného stavu informačného systému vo vybranej spoločnosti a posúdenie jeho efektívnosti. Vstupné údaje budú získané pomocou dotazníkového šetrenia. Výstupom analýz je súbor návrhov, pomocou ktorých minimalizujeme riziká a zlepšíme efektívnosť. K príslušným návrhom budú uvedené náklady potrebné k ich dosiahnutiu.
This diploma thesis deals with the assessment of the effectiveness of the information system in business plant RH + and the proposal of changes. Part of the work is discussed in the theoretical background, aimed at explaining the basic concepts used in the thesis. Analysis of the current state of the information system in the selected company and an assessment of its effectiveness. Input data will be obtained using a questionnaire survey. The output of the analysis is a set of proposals that help minimize risks and improve efficiency. The relevant proposals will include the costs necessary to achieve them.
Description
Citation
RYBÁR, R. Posouzení efektivnosti informačního systému společnosti RH+ a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-30
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Posouzení efektivnosti informačního systému společnosti RH+ a návrh změn. Závěrečnou práci obhajoval srozumitelně. Diplomant na otázky vedoucího a oponenta byl připraven a odpověděl. Komise položila otázky: Vysvětlete v čem je efektivita zaměstnance? (doc. Karpíšek) Jaký je způsob výpočtu rizika? (dr. Šimůnek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO