Řízení rizik projektu dostavby jaderné elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na řízení rizik vybraného projektu dostavby jaderné elektrárny. V první části práce jsou vytyčena teoretická východiska. Ve druhé části jsou definovány cíle, kterých má být dosaženo. Třetí část práce se zabývá metodami, které jsou využity ve čtvrté části práce k analýze podniku, jeho okolí a analýze rizik posuzovaného projektu. Součástí této kapitoly je identifikace a vyhodnocení rizik pomocí metody RIPRAN. V poslední části práce jsou navržena opatření vedoucí ke snížení pravděpodobnosti vzniku nebo dopadu rizik na projekt.
The diploma thesis focuses on risk management of a selected nuclear power plant completion project. The first part outlines the theoretical background. The second part defines the goals to be achieved. The third part deals with the methods that are used in the fourth part of the document to analyze the company, its surroundings and project risk analysis. Part of this chapter is the identification and evaluation of risks using the RIPRAN method. In the last part of the document, measures are proposed to reduce the probability of occurrence or impact of risks on the project.
Description
Citation
NEJEDLÝ, M. Řízení rizik projektu dostavby jaderné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik ekonomických systémů
Comittee
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-30
Defence
Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Řízení rizik projektu dostavby jaderné elektrárny. Závěrečnou práci obhajoval srozumitelně. Diplomant na otázky vedoucího a oponenta byl připraven a odpověděl. Komise položila otázky: Jaký přínos bude mít Vaše práce? (prof. Adamec) Čím je způsoben tlak proti jaderné energii? (prof. Adamec) Jak je možné tomu předejít? (prof. Adamec) S kým jste komunikoval z firmy ČEZ a jak je chlazena JET? (dr. Šimůnek) Jak je řešena otázka úložiště? (dr. Šimůnek) Jak byl problém chladiva zařazen do Vaši práce? (dr. Šimůnek) Jaká je struktura PMBOOK? (dr. Šimůnek) Jaké je hlavní riziko tohoto projektu? (doc. Karpíšek) Jak dlouho se stavěli JE Dukovany? (doc. Karpíšek) Jaký typ reaktoru v projektu zvažujete? (doc. Karpíšek) Diplomant na otázky komise odpověděl. Diplomant závěrečnou práci obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO