2020

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 431
 • Item
  Studium koncepce K-hodnoty a indexu účinnosti pro popílek a strusku a jejich posouzení a stanovení pro betony
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Šperling, Petr; Hubáček, Adam; Hela, Rudolf
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím aktivních příměsí jako náhrady cementu v betonu, konkrétně elektrárenského popílku a vysokopecní strusky. Při použití elektrárenského popílku a vysokopecní strusky jako náhrady cementu v betonu je nutné znát jejich vliv na beton a posoudit rozdílné vlastnosti oproti betonu, ve kterém nejsou tyto příměsi použity. V této práci budou shrnuty dosavadní poznatky vlastností elektrárenského popílku a vysokopecní strusky a jejich vliv na čerstvý i ztvrdlý beton. Dále zde budou shrnuty možnosti stanovení indexu účinnosti a tzv. koncepce k-hodnoty, které se používají pro posouzení vlivu na cementovou maltu a na beton při náhradě cementu aktivní příměsí. V experimentální části bude kladen důraz zejména na stanovení k-hodnoty. Toto stanovené je v evropských technických normách popsáno velmi obecně a pro konkrétní aktivní příměsi není dostatečně podrobné.
 • Item
  Anhydritové maltoviny s vnitřním buzením
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kantorová, Kateřina; Gazdič, Dominik; Vavrušková,, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá vnitřním buzením anhydritových maltovin a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje obecné teorii síranových pojiv a produktů při dehydrataci sádrovce. Dále je řešeno vnitřní buzení anhydritu. Praktická část sleduje předchozí výzkum možností buzení síranových pojiv na bázi anhydritu, které doposud proběhly na ústavu THD. Z předchozí práce, na kterou tato bakalářská práce navazuje, se vybraly dva budiče, pomocí kterých se provedlo vnitřní buzení anhydritů. Vyhodnocení proběhlo na základě X-ray diffraction analýzy (dále jen XRD).
 • Item
  Studium odolnosti kameniva vůči působení vysokých teplot
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Holanec, Aleš; Bodnárová, Lenka; Sitek,, Libor
  Bakalářská práce se zabývá sledováním změn probíhajících v přírodním kameni a kamenivu při působení vysokých teplot. Teoretická část práce je věnována informacím o základních skupinách hornin, technologii zpracování přírodního kamene a především studiu chování přírodního kamene a kameniva při působení vysokých teplot. Zároveň jsou v této části uvedeny poznatky z výzkumných prací zaměřených na sledování chování hornin při působení vysokých teplot. V experimentální části práce je proveden výběr hornin s vyšší předpokládanou odolností vůči působení vysokých teplot včetně podrobných informací a popisu. Dále je v této části uvedeno porovnání zjištěných vlastností jednotlivých hornin. Následně jsou popsány nejdůležitější metody zkoušení, je popsán postup přípravy vzorků hornin a je proveden návrh experimentu pro hodnocení odolnosti hornin a kameniva vůči působení vysokých teplot.
 • Item
  Příprava a studium Alitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Jančíků, Andrea; Dvořák, Karel; Gazdič, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá, převážně teoreticky a částečně prakticky, přípravě hlavního slínkového minerálu trikalciumsilikátu (Alitu-C3S). V teoretické části jsou shrnuty hlavní poznatky z posledních let výzkumů polymorfních fází tohoto minerálu. Praktická část se věnuje přípravě polymorfní fáze alitu M1. Hlavním cílem bylo připravit monoklinickou fázi alitu M1 a analyzovat jejich vlastnosti dostupnými analytickými metodami.
 • Item
  Studium parametrů přípravy a stabilizace belitu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební, ) Kohutová, Alice; Gazdič, Dominik; Dvořák, Karel
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na sledování chování minerálu belitu za vysokých teplot. Teoretická část se zabývá studiem podkladů přípravy a stabilizace C2S a jeho využití v nízkoenergetických cementech. Praktická část je zpracovaná formou rešerše vědeckých článků na dané téma a dosažených výsledků na FAST VUT, THD. Na základě dosavadních výzkumů je představen návrh a optimalizace metodiky přípravy polymorfu ß-C2S s následnou analýzou jeho čistoty a stability. Součástí práce je HT-XRD analýza, která umožňuje sledování fázových změn probíhajících při výpalu belitického slínku ve vysokoteplotní komoře.