Vytváření zvuků z obrazových dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá vytvářením zvuků z obrazových dat. Před řešením převodu je zařazena úvaha o souvztažnosti mezi daty obrazovými a zvukovými. Jsou zde rozebírány barevné modely obrazu, ze kterých se extrahují obrazová data vhodná pro převod na zvuk. Následně jsou představeny metody pro vytváření zvuku a změnu jeho základních parametrů. Pro vhodnou reprezentaci zvuku jsou zde vysvětleny základy hudební nauky a metody zvukových syntéz. První část práce nabízí dvě plnohodnotná řešení pomocí samostatných aplikací vytvořených v prostředí MATLAB, kde základním principem je rozdělení obrazu na řádky a~využití granulární syntézy. Ve druhé části práce je popsáno řešení třetí aplikace vytvořené v jazyce C++, kde je kladen důraz na dodržování zásad hudební kompozice.
This diploma thesis deals with the creation of sound from images. Before looking into the actual conversion of data, it takes into consideration the correlation between sound and images. Colour models of pictures used for the extraction of image data suitable for conversion into sound are examined here. Subsequently the work introduces methods for creating sound and changing its basic parameters. In order to present a suitable representation of sound, the work also explains the basics of music theory and methods of sound synthesis. The first part of the thesis offers two fully-fledged solutions using independent applications created in the MATLAB environment, where the basic principle is the division of the image into lines and the use of granular synthesis. The second part of the thesis describes the solution of the third application created in C++ language, where the emphasis is on adhering to the principles of music composition.
Description
Citation
ZAVŘEL, P. Vytváření zvuků z obrazových dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D. (člen) PhDr. Aleš Dvořák (člen) Dr. Ing. Libor Husník (člen) Ing. Jaromír Mačák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-18
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: - Dokáže si trénovaný člověk při poslechu výsledných zvuků představit původní obraz (alespoň přibližně)? - Odpověděl dostatečně. Otázky komise: - Jak by váš program interpretoval čistě bílý či černý obraz. - Odpověděl dostatečně. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO